1. Beleidsnota Sport 2021-2024 'Altyd Priis'

Een vitale gemeenschap waarin iedereen in Fryslân elke dag met plezier kan sporten en bewegen. Fryslân als brede en bijzondere sportprovincie, als sportregio van Europa. Dat is het hoofddoel van het nieuwe sportbeleid 2021-2024 ‘Altyd Priis’ van de Provincie Fryslân. Fryslân zet daarbij extra in op innovatie en inclusiviteit in de sport. Voor beide thema's wordt een fonds opgericht. Provinciale Staten bespreken de nieuwe beleidsnota sport ‘Altyd priis’ op 26 mei 2021.

2. Vaststellen ontwerpbesluit aanwijzen zwemwaterlocaties 2021

De provincie wijst jaarlijks de zwemwaterlocaties (oppervlaktewater) aan. De lijst met locaties is ten opzichte van vorig jaar gewijzigd. De locatie Skûlenboarch is toegevoegd aan de lijst. Voor de locaties Swimplak Eastermar en Terherne geldt een negatief zwemadvies. Het negatieve zwemadvies voor Eastermar geldt vanwege de slechte kwaliteit over 2020. Zwemlocatie Terherne krijgt een negatief advies vanwege de onveilige situatie voor zwemmers. Dit komt door een toename van vrachtschepen met als gevolg een sterke zuiging en gevaarlijke golfslag.

3. Toekenning EU-LIFE IP projecten All4Biodiversity en GrassBirdHabitats

De eerdere reservering van 2,64 miljoen euro voor twee Europese biodiversiteitsprojecten is omgezet in een definitieve provinciale bijdrage. Dit omdat de Europese Commissie instemde met de projecten. Het doel van het Europese LIFE IP GrasBirdHabitats (2 miljoen euro provinciale bijdrage) is het verbeteren van de samenwerking in de Atlantische regio rondom weidevogel- en natuurdoelen. Waarbij het leefgebied voor weidevogels wordt verbeterd. Het project All4Biodiversity (0,64 miljoen provinciale bijdrage) is gericht op herstel van de biodiversiteit in N2000 gebieden. De totale begroting voor beide projecten bedraagt 5,6 miljoen euro.

4. Fryslân wil verder met samenwerking op datagebied

Het samen delen van data. Gebruik kunnen maken van de expertise van mensen uit andere organisaties. Dit zijn twee van de sterke punten van de in 2019 gestarte coöperatie Data Fryslân, die opgericht is door de provincie en zes andere partijen. Inmiddels zijn er meer dan 170 voornamelijk Friese organisaties aan verbonden. De provincie kiest voor verlenging van de samenwerking met een jaar. Dit vergt een bijdrage van 200.000 euro.