1. Verhoging subsidieplafond Subsidieregeling Friese plus

Er komt toch extra subsidiegeld voor energiebesparende isolatiemaatregelen. Op verzoek van Provinciale Staten trekt het provinciebestuur 250.000,- extra uit. Daardoor kunnen meer aanvragen gehonoreerd worden. Eerder besloot de provincie geen extra geld beschikbaar te stellen, waardoor aanvragen tot en met 17 maart 2022 gehonoreerd konden worden. Nu is dat tot en met 19 april 2022. Het betreft circa 250 extra aanvragen.

2. Burgerparticipatie Windpark Fryslân

Windpark Fryslân is ‘fan en foar Fryslân’. Het windpark zorgt de komende jaren naar verwachting voor € 6 miljoen aan inkomsten voor de provincie die de Mienskip ten goede komen. Bijvoorbeeld via de IJsselmeeragenda en het Energieprogramma. Daarnaast is afgelopen maanden onderzocht hoe directe deelname of participatie van Friese burgers in de vorm van de uitgifte van eruit kan komen te zien. Uit het onderzoek is gebleken dat het uitgeven van obligaties op de manier zoals dat vanaf 2016 werd voorzien met de kennis van nu, niet meer de beste manier is om de destijds gestelde doelstellingen te behalen.

3. Broeikasgasemmissie onderzoek in Veenweidegebied

De provincie vraagt Wageningen Universiteit (WUR) om de uitstoot van broeikasgas in het Veenweidegebied te monitoren. In het Werkplan Feangreidefisy 2022 staat dat we onderzoek doen naar maatregelen tegen bodemdaling en broeikasgasemissie. Voor een deel van de monitoring is de mobiele Eddy Covariance methode nodig waar de WUR bij kan ondersteunen.

4. Openstelling Tijdelijke Subsidieregeling Weidevogelbeheer 2022-2023

Van 15 november tot en met 14 februari staat de Tijdelijke Subsidieregeling Weidevogelbeheer open. Er zit € 561.000,- in de pot. Agrarische collectieven kunnen dit inzetten voor het vernatten van weidevogellandschappen.

5. Nieuw beleid voor inwonersparticipatie bij provincie Fryslân

De provincie komt met nieuw beleid om de inwoners van Fryslân beter en meer te betrekken bij beleid en activiteiten. Doel is om beter aan te sluiten op ideeën en initiatieven uit de mienskip. Het beter benutten van de denkkracht uit de samenleving kan de democratie en het vertrouwen in de overheid versterken. Provincie, gemeenten en Wetterskip werken hierbij samen in het belang van de inwoners van Fryslân.

6. Inschrijving 150 klimaat adaptieve regio’s Europese Commissie

De provincie neemt deel aan de EU Horizon Missie ‘150 klimaatbestendige regio’s in 2030’. De Europese Commissie roept regio’s op zich hiervoor in te schrijven. Dit om hun ambities op het vlak van klimaatadaptatie onderstrepen. De provincie wordt hiermee onder andere onderdeel van een community of practice waarin kennis gedeeld wordt rondom dit thema. Ook krijgt de provincie toegang tot de zogeheten Mission Implementation Platform (in 2023). Hier is informatie verkrijgbaar over bijvoorbeeld best practices uit andere regio's.