1. Investeren in Lelylijn en Deltaplan loont

Meer brede welvaart (leefbaarheid), een beter vestigingsklimaat en vooral door de Lelylijn veel snellere spoorverbindingen met andere landsdelen. Ook een impuls van 25.000 tot 75.000 extra woningen voor de noordelijke woningmarkt, waarvan een deel in Fryslân terecht komt. Investeren in spoor loont, blijkt uit de analyse Deltaplan voor Noordelijk Nederland.

2. Provincies blij met uitvoeringsprogramma Waddengebied

De waddenprovincies zijn blij met het concept-uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026, zo laten ze minister Mark Harbers in een gezamenlijke reactie weten. Het doel is om dat voor de zomer definitief vast te stellen. Het programma is een uitwerking van de Agenda voor het Waddengebied 2050.

3. Groene waterstof vervangt fossiel gas in vestiging Uitwellingerga

Groene waterstof ter vervanging van fossiel aardgas. In de provinciale vestiging in Uitwellingerga start dit jaar een proef met deze innovatieve techniek om energie te besparen en de CO2-uitstoot te reduceren. De provincie steekt 89.000 euro in de aanschaf van de benodigde waterstofgenerator bij de firma Tieluk in Leeuwarden. De stap past in de strategie om de provinciale organisatie en gebouwen energieneutraal en zelfvoorzienend te maken.

4. Marrekrite mag voor Tsjûkepôle zand winnen in Tsjûkemar

Recreatieschap Marrekrite mag 17.000 kuub zand winnen in de Tsjûkemar voor werk aan de Tsjûkepôle. Het zand is nodig voor verbetering en vergroting van de Tsjûkepôle, een van de recreatie-eilanden in de Tsjûkemar. De provincie geeft toestemming om het zand te winnen in en bij de vaargeulen nabij het eiland.