1. Provincie wil onderwijs-inspectie Fries

Het college van GS houdt vast aan haar ambitie om de rol van de onderwijsinspectie naar zich toe te halen. Dat zegt het college in reactie op het advies van Dingtiid. Dingtiid adviseerde die rol bij het Rijk te laten, maar GS denkt beter op de kwaliteit van het Fries in het onderwijs te kunnen sturen als zij het toezicht uitvoert.

2. Meer energiecoaches aan de slag

De provincie-brede dekking van energiecoaches krijgt steeds meer vorm. In 2021 groeit het aantal coaches van 33 door naar 94. Daarnaast werken er dit jaar 9 energieadviseurs. Sinds januari van dit jaar vormen zij het Energieteam Fryslân. Er zijn wel verschillen per gemeente hoe groot de inzet van coaches en adviseurs is. De komende tijd moeten de coaches meer ondersteuning krijgen zodat hun inzet groter kan worden en het netwerk robuuster wordt.

3. Cofinanciering Terp fan'e Takomst

Het dorp Blije werkt aan de “terp fan de takomst”. De organisatie krijgt 83.737 euro subsidie voor dit project. De terp wordt een plek waar de natuur en het Wad op een unieke manier is te beleven. Het is de bedoeling om de terp in gebruik te nemen tijdens de eerste Triënnale 2022. De dorpsgemeenschap realiseert de bouw van de terp gezamenlijk, net zoals dat vroeger werd gedaan. Hiermee herstellen ze de oorspronkelijke verbinding die hun dorp met de zee had op een blijvende en duurzame manier en maken ze de beleving van het waddengebied voor een groot publiek toegankelijk. Daarnaast stimuleren ze duurzame economische ontwikkeling en versterken ze de natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het buitendijkse gebied bij Blije.

4. Cofinanciering WadAfval

Het project ‘WadAfval van plastic soup naar groentesoep’ werkt aan twee pilots waarin de projectpartners via leren door doen sea degradable alternatieven ontwikkelen van plastic producten, waarvan uit onderzoek bekend is dat ze veel in de Waddenzee terechtkomen. GS heeft besloten dit project met een bijdrage van 49.524 euro te steunen. Met de pilots laat het project zien dat het mogelijk is met twee biobased grondstoffen sluitende ketens te realiseren van grondstof tot afzet waarmee verschillende producten met dezelfde grondstoffen gemaakt en afgezet kunnen worden.

5. Open Poen - Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam fungeert voor de uitvoering van het experiment Open Poen als tussenpersoon om zo het experiment voor de provincie Fryslân mogelijk te maken. Dat is de kern van de door GS vastgestelde samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam. 'Open Poen' ('Iepen Jild') wordt als experiment binnen de kaders van het Iepen Mienskipsfûns opgezet. Dit betekent in de praktijk dat de initiatiefnemers een bankpasje met saldo krijgen waarmee ze hun uitgaven doen. De cofinanciering die is verzameld wordt ook op de bijbehorende bankrekening gezet. Er is nu een totaalbedrag dat de initiatiefnemers kunnen uitgeven aan hun project. Deze rekening is inzichtelijk voor iedereen.

6. Deelname LIFE project BioCops

De provincie geeft een steunverklaring af aan het Europese LIFE project BioCops. Dit project richt zich op de bestrijding van (water-)planten als Aziatische duizendknopen, grote kroosvaren, watercrassula en grote waternavel. Verbetering van bestrijdingsmogelijkheden en kennisdeling zijn belangrijke pijlers van dit project dat loopt van 2022-2026. Daarnaast draagt de provincie 50.000 euro bij voor de gehele periode. Wetterskip Fryslân is trekker van het project.

7. Provincie wil boekjaarsubsidies sneller kunnen afhandelen

Door met vaste formats te gaan werken wil de provincie het aanvragen en verstrekken van boekjaarsubsidies vereenvoudigen en versnellen. De aanvraag is nu nog vormvrij. Gegevens zijn daardoor niet altijd volledig. Dit bemoeilijkt de toetsing en kost onnodig veel tijd en werk. De provincie heeft nu formats vastgesteld waarvan gebruik verplicht wordt. De verwachting is dat dit het gemakkelijker zal maken om aanvragen goed en sneller af te handelen.

8. Meer tijd voor project Wetterwâlden-Bûtenfjild

De uitvoering van het project Toeristische ontwikkeling en ontsluiting Wetterwâlden-Bûtenfjild neemt meer tijd. Ook zijn de doelen voor elektrisch varen bijgesteld. De provincie stemt ermee de subsidietermijn met een half jaar te verlengen. De initiatiefnemers blijven elektrisch varen aanmoedigen, maar denken nu dat de ambitie om het gebied binnen vijf jaar ‘electric only’ te maken niet haalbaar is. Daarom passen ze hun project op dat punt aan.