1. Ontwerp Energieprogramma ter inzage

Participatie en lokaal eigendom blijven belangrijke pijlers onder het Friese energieprogramma. Dat staat in het Ontwerp Energieprogramma 2022-2025, dat vanaf 11 september ter inzage ligt. Ook moet er een Fries plan voor energiebesparing komen. Verder komt er extra aandacht voor aquathermie in de warmtetransitie en voor een robuust energienetwerk.

2. Tweede verzoek Hou Friesland Mooi intrekking PIP Nij Hiddum-Houw

Provinciale Staten krijgen het advies van Gedeputeerde Staten om het tweede intrekkings verzoek van de Stichting Hou Friesland Mooi af te wijzen. De Stichting is het niet eens met het Provinciaal Inpassingsplan voor windpark Nij Hiddum-Houw. Gedeputeerde Staten geeft dit advies omdat er na afwijzing van het eerste verzoek geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangedragen. PS nemen naar verwachting 22 september a.s. een besluit.

3. Drinkwaterstrategie 2050

De Drinkwaterstrategie Fryslân 2050 is gereed. Deze strategie, met als titel; “Wetter foar letter”, kwam in samenwerking met waterbedrijf Vitens tot stand. Het omschrijft hoeveel grondwaterreserves er mogelijk nodig zijn om te kunnen voldoen aan de toekostige drinkwatervraag. Daarnaast is landelijk afgesproken dat alle provincies grondwaterreserves aanwijzen voor toekomstige drinkwaterwinning. 

Persbericht: Water voor later

4. Toekomstige financiering Thialf

Provinciale Staten wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen die er zijn met betrekking tot een gezonde financiële toekomst van Thialf. Op de vraag van de Tweede Kamer geeft GS aan dat de ambitie voor Thialf is om deze topsportaccommodatie als voorziening op wereldtopniveau te behouden. Hiervoor is een Rijksbijdrage noodzakelijk. De brief gaat in op 3 scenario’s. Provinciale voorkeur is om zo dicht mogelijk bij scenario 1a uit te komen: hoe beter we het kunnen dragen, hoe meer we tegemoet komen aan wensen van KNSB, NOCNSF, gemeenteraad en Provinciale Staten.

5. Provincie steekt geld in snelfietsroute Drachten-Ureterp

Voor de snelfietsroute Drachten-Ureterp krijgt de gemeente Smallingerland 200.000 euro uit de provinciale regeling Fyts!mpuls. De provincie vindt investeren in dergelijke fietspaden belangrijk. De gemeente kreeg voor dit traject eerder ook al geld van de provincie.

6. Benoeming lid Adviescommissie Musea

Mevrouw Nicolette Bartelink treedt toe tot de provinciale adviescommissie Musea, die de provincie adviseert over subsidies voor Friese musea. In de commissie ontstond een vacature door vertrek van één van de leden. Bartelink is een bekende in de wereld van erfgoed en musea en heeft voor verschillende musea gewerkt.

7. Tijdelijke herbenoeming leden Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF)

De vier leden van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade blijven een jaar langer aan als lid. Zij waren begin 2017 voor vier jaar benoemd. De gezamenlijke provincies verlengen hun benoeming met een jaar in afwachting van de evaluatie van de MARF. De MARF adviseert provincies over de bestrijding en preventie van faunaschade.

8. Subsidieregeling Programmeringsimpuls culturele activiteiten

Kleine en middelgrote cultuuraanbieders zoals poppodia, filmhuizen en musea kunnen vanaf 15 september subsidie aanvragen voor het programmeren van activiteiten. De subsidie is bedoeld als compensatie voor lagere opbrengsten door ticketverkoop als gevolg van coronamaatregelen. Op die manier wil de provincie zorgen dat activiteiten door kunnen gaan.

9. Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân 2

De Subsidieregeling Innovatiematrix Fryslân 2 is vastgesteld. Deze komt voort uit het maatregelenpakket No en Moarn II. Doel is het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan de brede welvaart. Aanvragers kunnen een prestatiesubsidie aanvragen voor het ontwikkelen, laten ontwikkelen of uitwerken van een innovatief projectvoorstel of plan binnen een of meerdere van de transities en het voeren van een gesprek daarover met een provinciale innovatiematrix-tafel. Hiervoor kan per aanvrager eenmaal een subsidie ter hoogte van € 2.500,- worden verstrekt