1. Aanbesteding busvervoer 2024-2034

De provincie Fryslân neemt meerdere aanvullende maatregelen om het openbaar vervoer in de nieuwe concessieperiode 2024-2034 op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Zo wil ze eigen provinciale busremises realiseren. Veel remises zijn nu nog eigendom van de vervoerder. Verder kunnen aanschafkosten van nieuwe bussen van de vervoerder straks rechtstreeks door de provincie aan de financier worden betaald. Daarmee kan voor de financier een deel van het risico worden weggenomen. Ook wordt bij het selecteren van een vervoerder extra nadruk gelegd op innovatieve plannen voor de bereikbaarheid van het platteland. De maatregelen zijn onderdeel van de definitieve aanbestedingsstukken, die vandaag door het college zijn vastgesteld. Hierbij zit ook het definitieve Programma van Eisen, waarop bij een inspraakperiode 366 reacties binnenkwamen. Deze reacties zijn nu allemaal beoordeeld. Gunning van de nieuwe concessie is voorzien in december.

2. Windparkgeld voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed en woningen

Op verzoek van Provinciale Staten legt GS een voorstel voor hoe opbrengsten uit Windpark Fryslân gebruikt kunnen worden voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en van koopwoningen van mensen met een inkomen van maximaal 130% van het minimum. GS stelt voor dat verenigingen en instellingen via het IMF subsidie kunnen aanvragen voor het verduurzamen van hun gebouwen. De maximale subsidie per aanvraag is 35.000,- euro. Voor woningeigenaren stelt zij een regeling voor waarbij een subsidie van 2.500,- euro per woning beschikbaar is. Voor beide regelingen stelt GS en bedrag van vijf miljoen euro voor.

3. Negatief advies gaswinning Oldelamer

Het ministerie van EZK geeft de gelegenheid een advies te geven op een winningsplan van Vermillion bij Oldelamer. GS maakt daar gebruik van en stelt zich op tegen nieuwe gaswinning en adviseren de staatssecretaris, mede gezien de impact op natuur en milieu, om niet in te stemmen met het winningsplan. Mocht er toch gewonnen gaan worden dan verzoek het College de minister om aan een aantal voorwaarden te voldoen, waaronder een goede compensatie voor de regio.

4. Aanpassingen N380 in Mildam, Nieuwe- en Oudehorne

De maximumsnelheid op de provinciale weg N380 in Mildam, Oude- en Nieuwehorne gaat omlaag van 50 naar 30 kilometer per uur. Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met een maatregelenpakket. Zo komen er snelheidsremmers, wordt de markering aangepast en worden bloembakken vervangen door groen. De verlaging van de maximumsnelheid komt er mede op voorspraak van de dorpsbelangen, die vinden dat binnen de grenzen van de bebouwde kom te hard wordt gereden.

5. Aanwijzing zwemwaterlocaties 2023

De lijst met de zwemwaterlocaties voor 2023 is ten opzichte van vorig jaar gewijzigd. De zwemlocatie Terherne is verplaatst naar een veiligere plek. Voor de locaties Swanneblom bij Slappeterp, Nannewiid bij Oudehaske, De Vleyen op Ameland en Zwem- en Surfcentrum bij Balk geldt een negatief zwemadvies. Dit in verband met een slecht scorende waterkwaliteit bij de drie eerstgenoemde locaties en veiligheidsproblemen bij de laatstgenoemde locatie. De provincie wijst jaarlijks de zwemwaterlocaties in het oppervlaktewater aan. Dit gebeurt in het kader van de Wet Hygiëne Veiligheid Badinrichtingen en Zwemwateren.