1. Eerste stap naar besparen en verduurzamen is isoleren

Versnelling op het gebied van isoleren is nodig, aldus de Friese Energie Alliantie, het Energieteam Fryslân en provincie Fryslân. De partijen hebben de krachten gebundeld en gaan samen met gemeenten en woningcorporaties aan de slag om het tempo rondom isoleren te verhogen. Provinciale Staten krijgen daarover vandaag een brief.

2. Subsidie aan Club Diplomatique Fryslân voor project It ferhaal fan Fryslân

Doel is om Fryslân scherper te positioneren als plek om vernieuwend te kunnen werken, gezond te leven, wonen en recreëren. Hierdoor moeten meer Friezen in de regio blijven werken, wonen en recreëren. Daarnaast worden mensen buiten Fryslân gestimuleerd om na te denken over een toekomst in Fryslân.

3. Incidentele subsidie aan Van Hall Larenstein voor het project 'Optimalisatie kruidenrijk grasland en ontwikkelen en testen weidevogelwijzer’

Van Hall Larenstein ontvangt eenmalig een subsidie van € 125.000,- voor het weidevogelproject ‘Optimalisatie Kruidenrijk Grasland en ontwikkelen en testen Weidevogelwijzer’. Dit vloeit voort het project Koeien en Kruiden. Doel is het aanreiken van handvatten voor boeren en veldmedewerkers van de agrarische collectieven. Handvatten over de ontwikkeling, het beheer, en het gebruik van kruidenrijk grasland voor weidevogels en biodiversiteit op een melkveebedrijf. Met een weidevogelwijzer kunnen boeren en collectieven onder andere de kwaliteit van kruidenrijk grasland voor weidevogels beoordelen.

4. Ontvlechting samenwerking Noardeast-Fryslân – Dantumadiel

Eind 2021 hebben beide gemeenten besloten over te gaan tot een ontvlechting van deze ambtelijke fusie ingaande op 1 januari 2024. Gedeputeerde Douwstra heeft met beide burgemeesters gesproken en aangegeven dat de provincie bereid is een faciliterende en ondersteunende rol te spelen, wanneer beide gemeenten gezamenlijk aangeven dit nodig te achten voor een soepele procesgang. Dit aanbod wordt per brief bevestigd.