1. Twa iepenstellings subsydzje foar it Frysk

Fan 20 febrewaris oant en mei 1 oktober 2023 kinne skoallen subsydzje oanfreegje foar aktiviteiten op it mêd fan it Frysk, bygelyks it folgjen fan skoalling of it oanskaffen fan materiaal. Hjirfoar is € 400.000 beskikber. 

De oare subsydzje hat as doel de sichtberens en it brûken fan ’e Fryske taal yn it iepenbiere libben en ’e publike romte yn Fryslân te fergrutte. Bygelyks it ûntwikkeljen fan oarspronklike Frysktalige of oersetten fan besteande kommunikaasjemiddels. De regeling iepent 1 maart 2023 en hat in subsydzjeplafond fan € 100.000,-. 

2. Gebiedsdocument 1DYK Koehool-Lauwersmeer

Het college stemt in met het gebiedsdocument Koehool-Lauwersmeer en de bijbehorende initiatievenlijst als basis voor de volgende fase. In het project 1DYK werken Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat en de provincie Fryslân samen met de gemeente Noardeast-Fryslân en Waadhoeke en natuur- en landbouworganisaties. Waarbij het uiteindelijke doel is om in het gebied de dijk te versterken, randen van het Wad te verzachten en het gebied te verrijken.