1. Corona velt buschauffeurs, GS stemt in met beperking dienstregeling

Door ziekte (corona) en quarantaine van buschauffeurs kan Arriva een volledige uitvoering van de dienstregeling momenteel niet garanderen. Daardoor dreigen dagelijks her en der in de provincie busritten uit te vallen. Reizigers kunnen daar onverwacht mee te maken krijgen. Om dit te voorkomen vraagt het bedrijf de provincie toestemming om de dienstregeling te mogen afschalen. Dit start maandag 13 december en duurt tot 25 december. GS stemt daarmee in.

2. Uitvoering motie bestrijding jakobskruiskruidoverlast

Naar aanleiding van de motie van sept jl. over de bestrijding van jakobskruiskruid heeft het college een uitvoeringsplan voor de bestrijding van dit probleemkruid vastgesteld. Kern van dit plan is: maaibeheer optimaliseren (risicolocaties gerichter aanpakken), meer afstemming met andere wegbeheerders en meer inzet op voorlichting richting de mienskip. Voor het uitvoeringsplan is 29.500 euro beschikbaar.

3. Programmaplan Fries Programma Waddenkust vastgesteld

Met de vaststelling van het Fries Programmaplan Waddenkust besloot het college om als procesregisseur van alle ontwikkelingen langs de Friese Waddenkust op te treden. Doel is om de juiste verbindingen te leggen met alle bestaande (gebieds)processen en projecten langs de Waddenkust. Zo zijn er alleen al in de omgeving van het dijkversterkingstraject Koehool-Lauwersmeer zeven gebiedsprocessen actief, bijvoorbeeld Fryslân Bûtendyks, Holwerd aan Zee en Omgevingsproces Ternaard.

4. Openstelling Iepen Mienskipsfûns tender 1, 2022

Van 10 januari tot en met 3 februari (17.00 uur) 2022 kunnen initiatiefnemers weer hun leefbaarheidsproject indienen bij het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Het gaat hierbij om een totaalbedrag voor heel Fryslân van 1.230.000 euro. Het IMF draagt bij aan de leefbaarheid van Fryslân door te zorgen dat 'van onderop' projecten gerealiseerd worden.

5. Provincie wil aanbesteding Vismigratierivier opknippen

De provincie koerst op een nieuwe route voor aanbesteding van de Vismigratierivier. Niet meer als een geheel, maar in delen. Aanleidingen zijn de vertraging van het werk aan de Afsluitdijk en de tijdelijke stop op zandwinning in IJsselmeergeulen. Door belangrijke delen van de VMR te gunnen aan de aannemerscombinatie die ook de Afsluitdijk vernieuwt, zijn er kansen om snel te beginnen en circulair gebruik te maken van partijen keileem en stortsteen die de aannemer op de Afsluitdijk overhoudt. De provincie is hierover in gesprek met Rijkswaterstaat.

6. Duurzame Waddeneilanden

Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden krijgt een subsidie van 220.000,- euro voor het project Duurzame Waddeneilanden. Doel van het project is de inwoners van de Waddeneilanden te helpen met de stap naar duurzamer energieverbruik. Energiecoaches helpen ze bijvoorbeeld met energiebesparende maatregelen.

7. Geld voor aanpak onbewaakte spoorwegovergangen Boazum en Wjelsryp

Gemeenten Waadhoeke en Súdwest-Fryslân kunnen volgend jaar onbewaakte spoorwegovergangen aanpakken. Voor het beveiligen van de overweg in de Singel bij Boazum stelt de provincie 200.000 euro beschikbaar. Er komen spoorbomen, bellen en lichten. Waadhoeke krijgt 246.000 euro voor het weghalen van een overwegovergang bij Wjelsryp. Daarvoor in de plaats komt een onderdoorgang bij een spoorbrug, iets ten westen van de huidige overgang.

8. Stimuleringsregeling cultuur: innovatie en experiment

Er komt 42.770 euro extra beschikbaar voor de tweede ronde van de stimuleringsregeling cultuur: innovatie en experiment. Daardoor kunnen twee goede aanvragen die eerst buiten de boot vielen, alsnog gehonoreerd worden. In totaal krijgen 6 aanvragen een bijdrage.

9. Stichting Harlingen Sail krijgt subsidie van 540.000 euro

Mei dit projekt krijt maritime technology, ien fan de fiif ekonomyske klusters dêr’t ús provinsje op ynternasjonaal nivo ûnderskiedend yn wêze wol, in grutte ympuls. Fierders meitsje de Tall Ships Races as selsstannich event ûnderdiel út fan Arcadia; de triënnale fan LF2028. Meimekoar wurde 300.000 besikers ferwachte, benammen ek bûten Fryslân wei. De gemeente Harns docht tagelyk ek in bydrage, fan 535.000 euro

10. Friese herstelmaatregelen corona blijven langer open

Drie regelingen die onder het No en Moarn pakket zijn opengesteld, worden gewijzigd en een regeling wordt opnieuw opengesteld.

  • De Subsidieregeling BOL-stages Fryslân 2021 wordt verlengd tot en met 31 maart 2022. Gewijzigd wordt dat de stage al mag zijn gestart voordat de subsidieaanvraag is ontvangen. Met deze regeling kunnen erkende leerbedrijven subsidie aanvragen voor het beschikbaar stelen van stageplaatsen voor BOL-studenten van mbo niveau Entree en 2.
  • De Subsidieregeling Verblijf en groepsexcursie 2021 wordt verlengd tot en met 1 april 2022 en aanvragers mogen daarbij een subsidie aanvragen voor een activiteit tot en met 22 december 2022. Verder wordt toegestaan dat scholen per opleiding een aanvraag mogen indienen. Doel van deze regeling is dat scholen en instellingen in Fryslân subsidie kunnen aanvragen voor een verblijf bij een groepsaccommodatie of bij een Friese onderneming die groepsexcursies in Fryslân aanbiedt.
  • De Programmeringsimpuls culturele activiteiten wordt verlengd tot 1 april 2022. Met deze regeling kunnen organisatoren die de financiële eindverantwoordelijkheid dragen van culturele activiteiten in Fryslân een subsidie aanvragen voor een bijdrage aan de programmeringskosten.
  • De Nieuwe Economie Challenge Fryslân 2021wordt voor de tweede keer opengesteld. Deze regeling maakte reeds onderdeel uit van het eerste No en Moarn pakket. Doel van de regeling is het stimuleren van de uitvoering van innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan één of meerdere van de transities in Fryslân (lineair -> circulair; fossiel -> hernieuwbaar; zorg -> preventieve gezondheid).