1. Ondernemers eilanden attenderen toeristen bij drukte op coronaregels

De ondernemersverenigingen op de eilanden krijgen samen 47.000 euro subsidie om te grote ‘coronadrukte’ tegen te gaan. Bijvoorbeeld bij aankomst en vertrek van veerboten. Het geld is bedoeld voor de inzet van gastheren en –dames, die bij piekdrukte aanwezig zijn om mensen op gewenste afstanden te attenderen.

2. Corona had groot effect op toerismesector

Corona had vorig jaar grote effecten op de toerismesector. Zo daalde het aantal overnachtingen in Fryslân met 9 procent (landelijk was de daling 31 procent). Vooral groepsaccommodaties hadden het zwaar, maar met campings bijvoorbeeld ging het erg goed. Met het nieuwe beleid dat voorjaar 2020 is ingezet voor de gastvrijheidssector, kon de provincie goed reageren op de coronacrisis, blijkt uit een interne analyse.

3. Geld voor actieplan Friese logiessector

De vitaliteit bevorderen van logiesaccommodaties in Fryslân. In het provinciale beleid voor de gastvrijheidssector is dat een van de hoofddoelen. Nadat vorig jaar een brede scan is gepresenteerd van de bungalowparken, kampeerterreinen, havens en andere verblijven, ligt er nu een actieplan klaar. De provincie steekt daar 1,65 miljoen euro in en vraagt gemeenten om bij te dragen. Het plan richt zich onder andere op meer duurzaamheid, meer eigentijdse concepten en meer gasten.

4. Eindrapport uitvoering plan van aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen emissies Noord-Nederland

Het onderzoek naar emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) naar lucht en water bij provinciale bedrijven is afgerond. ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Er zijn 56 Friese provinciale bedrijven beoordeeld op ZZS, waarvan 12 majeure risicobedrijven die onder de Omgevingsdienst Groningen vallen en 44 onder de FUMO. Bij 13 niet-afvalbedrijven blijken emissies van ZZS aan de orde te zijn en zijn vervolgacties nodig. Zo moeten bij 7 bedrijven de vergunningen binnen 5 jaar worden aangepast. Bij 30 afvalbedrijven is vervolgonderzoek nodig. Bedrijven moeten middels een plan van aanpak aangeven hoe ze beter inzicht krijgen in de mate van ZZS-uitstoot. Samen met het Rijk, de andere provincies en de branchevereniging van afvalbedrijven worden hierover binnenkort afspraken gemaakt.  

5. Brief Natuer mei de Mienskip over Natuer mei de Mienskip na 2021

Het college geeft een reactie op de brief die Natuer mei de Mienskip (NmdM) in juni naar de provincie stuurde. In die brief informeert NmdM over de voortgang van de pilots. Daarnaast schetst NmdM een aangepast aanbod voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland. De provincie geeft in de brief aan dat ze de evaluatie van de natuurpilots die NmdM momenteel uitvoert, samen met de aangepaste koers, met belangstelling tegemoet ziet. Deze stukken worden in het voorjaar van 2022 ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. Dan kan Provinciale Staten een keuze maken tussen de aanpak van NmdM of van de provincie. Natuer mei de Mienskip is een samenwerking tussen 11 organisaties, waarbij met grondeigenaren gezocht wordt naar manieren om het natuurnetwerk Nederland af te maken.

6. Het project 3D print krijgt een EFRO subsidie van 2.108.880 euro

Gedeputeerde staten van Fryslân besluiten ook € 210.888,- bij te dragen aan het project. 3D-printen en 3D-elektronica brengen veel kansen voor het Noord-Nederlandse MKB met zich mee. Door gebruik te maken van deze maaktechnologieën ontstaan er nieuwe mogelijkheden en manieren van ontwerpen en produceren bij vele maakbedrijven in diverse toepassingsgebieden. In Noord-Nederland valt nog veel te leren over 3D-metaalprinten, 3Dkunststof/composietprinten, 3D-glasprinten en 3D-elektronica en er is sprake van een steile leercurve bij deze technologieën.

7. Subsidiebeschikking Boeren met Waarden op Veen

Er gaat 75.000 euro subsidie naar het programma Boeren met Waarden op Veen. Dit is de titel van het meerjarenprogramma van het Veen Innovatie Centrum in Zegveld. Door deze subsidie draagt de provincie bij aan het verzamelen van informatie over werken aan duurzame vormen van landbouw, met waarde voor de economie, biodiversiteit en de maatschappij.

8. Start van de voorbereiding van de procedure voor een nieuwe hoogspanningsverbinding (380 kV)

Het ministerie van EZK start na de zomervakantie de voorbereidingen op voor de procedure om een nieuwe hoogspanningsverbinding van 380kV te realiseren tussen Vierverlaten en Midden-Nederland. Dat schrijft ze in een brief aan het provinciebestuur van Fryslân. De nieuwe verbinding is nodig om knelpunten in het elektriciteitsnet in de toekomst te voorkomen.

9. Stand van zaken ondermijningsaanpak

In nauwe samenwerking met andere overheden en organisaties gaat de provincie onverminderd door met het aanpakken van de toenemende invloed van georganiseerde criminaliteit op overheidsorganisaties, de zogenoemde ondermijning. Op een tweede werkconferentie in mei over dit thema hebben gemeenten, provincie en ketenorganisaties afgesproken nog meer samen op te trekken door oa informatie te delen. Voor een succesvolle integrale bestrijding van intimidatie, geweld en integriteitsrisico’s is een strijdbaar openbaar bestuur noodzakelijk. Op 13 oktober is er bijeenkomst georganiseerd voor de Staten over het thema.