1. GS stelt ‘Gans in balans’ voor als scenario voor nieuwe ganzenbeleid 2024-2034

Bij het scenario ‘Gans in balans’ staat de balans centraal. Met aan de ene kant de schade die ganzen jaarlijks veroorzaken aan weilanden zo veel als mogelijk te beperken en te bestrijden en aan de andere kant het beschermen van de ganzen. Het college wil actief aan de slag met het halen van de doelen om de schade aan gras te verminderen. Met dit scenario wil het college de Faunabeheereenheid (FBE) en betrokken gebiedspartijen meer regie geven om zelf per gebied tot een aanpak te komen. En ruimte bieden om via pilots te onderzoeken welke werkwijze goed helpt om grasschade te voorkomen.

2. Ammoniakmetingen bij melkveehouderijen

Verder dan 200 meter van een stal is de invloed van de stal op de ammoniakconcentratie in de buitenlucht nog nauwelijks waarneembaar. Dat is een van de conclusies bij metingen van de ammoniakconcentratie bij drie melkveehouderijen in de omgeving van Boijl. De metingen zijn gedaan door het bedrijf Synergy Data Solutions, in opdracht van de provincie. De provincie gaat de komende tijd verder met emissie- en depositiemetingen. Zo wordt ingezet op het meten van emissiereductie door managementmaatregelen op het agrarisch bedrijf. Daarnaast komt er een meetmast voor depositie in het Fochteloërveen, in samenwerking met het RIVM.

3. Stand van zaken co-vergisters met verhoogde concentratie amfetamine

Gedeputeerde Staten van Fryslân is – ook in overleg met de provincies Drenthe en Groningen en alle betrokken gemeenten in deze provincies - tot de conclusie gekomen dat er op grond van de Omgevingswet voor hen op dit moment geen juridische basis is om handhavend op te treden wanneer een co-vergister het met amfetamine verontreinigde digestaat uit haar inrichting afvoert. Dit omdat het nog steeds moet worden beschouwd als een meststof (geen afvalstof). Het ministerie van LNV  en de NVWA zijn het bevoegd gezag bij eventuele toepassing van het digestaat op de bodem.