1. Start inspraak busconcessie 2024-2034

Alle bussen moeten in 2030 zero-emissie zijn en bij alle Friese ziekenhuizen moet geregeld een bus stoppen. Dit zijn enkele van de eisen zoals opgenomen in het ontwerp-Programma van Eisen voor de nieuwe busconcessie 2024-2034. Nieuw is de mogelijkheid voor vervoerders om innovatieve vervoervormen te ontwikkelen, onder de naam Flex OV. Het ontwerp-PvE ligt tot en met 20 januari ter inzage. Iedereen kan er nog op reageren. Daarna wordt de definitieve versie vastgesteld.

2. No & moarn II: Mienskip & bedriuw yn ferbining (5000 euro regeling)

De eenmalige subsidieregeling ‘Mienskip & bedriuw yn ferbining’ wordt in het leven geroepen om inwoners en lokale ondernemingen meer met elkaar in verbinding te brengen. Hier stelt GS 330.000 euro vanuit de resterende corona-noodsteungelden voor beschikbaar. De regeling subsidieert initiatieven die meermaals per jaar terugkomen en vanuit een stichting of vereniging zijn ingediend. Daarnaast is het een vereiste dat bij het initiatief twee lokale ondernemingen betrokken worden. Er is ruimte voor vijftien initiatieven per regio en voor de regio Wadden zes initiatieven.

3. Subsidie collectieve productontwikkeling gastvrijheidssector

Het Innovatiepact Fryslân krijgt ruim 670.000 euro voor de ontwikkeling van nieuwe collectieve producten voor de gastvrijheidssector. Het gaat vooral om de begeleiding van plannenmakers die hun idee zelfstandig niet van de grond krijgen. Het kan gaan om nieuwe initiatieven rond een gebied, zoals die er al zijn rond bijvoorbeeld De Lauwers (Dag van De Lauwers) en het Tsjûkemar (Club van Aanjagers). Ook thema's, zoals zeilscholen of Friese kerken, kunnen centraal staan.

4. Openstelling IMF 2023 – ‘Vier de Vrijheid'

Van 16 januari tot en met 2 februari 2023 (17.00 uur) kunnen initiatiefnemers weer hun leefbaarheidsproject indienen bij het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Het gaat hierbij om een totaalbedrag voor heel Fryslân van 1.200.000 euro. Naast de reguliere openstelling, stelt GS 75.000 euro beschikbaar voor het thema 'Vier de Vrijheid', waarbij initiatiefnemers maximaal 5.000 euro kunnen aanvragen voor speciale vrijheidsvieringen.

5. Onderhoud oevers en vaarwegen

De provincie Fryslân blijft het grootste deel van de oevers van de Turfroute onderhouden, ondanks dat langs een groot deel daarvan een gemeentelijke weg ligt. Dat is een van de onderdelen van een voorstel aan Provinciale Staten voor het toekomstige oeverbeheer in Fryslân. De Turfroute krijgt een uitzonderingspositie met het oog op bestaande afspraken met Opsterland en Ooststellingwerf. Provinciale Staten stemden eerder al in met het instellen van een provinciaal Oeverfonds. De opzet daarvan is nu verder uitgewerkt.

6. Instemming met implementatieplan ERTMS

De realisatie van het nieuwe digitale spoorbeveiligingssysteem ERTMS in Fryslân en Groningen kan doorgaan. Fryslân stemt in met de opdrachtverstrekking aan Arriva voor de ombouw van de 68 treinstellen die rijden op de Noordelijke spoorwegen. Treinfabrikant Stadler verzorgt de ombouw voor Arriva. De kosten zijn volgens de huidige begroting 99 miljoen euro. Provinciale Staten van Fryslân stemden eerder in met een Friese bijdrage van tien miljoen euro.