1. Coronajaar startte met groei openbaar vervoer

“Het was een bizar jaar (…).” Het jaarverslag van Arriva Noord over 2020, waarin genoemd zinnetje staat te lezen, laat zien hoe groot de impact van corona was op het openbaar vervoer in Fryslân. Het College heeft er vandaag kennis van genomen. Het verslag, dat aan PS wordt aangeboden, laat ook zien dat in de maanden voor corona het aantal reizigers hoger lag dan een jaar eerder.

2. Startnotitie Klimaatakkoord en Energieprogramma

Een nieuw provinciaal Energieprogramma moet duidelijk maken hoe Fryslân haar energiedoelen wil behalen: 1,5 miljoen duurzame huizen en 70% duurzame energie in 2030. Dat staat in de startnotitie Klimaat en Energie die GS vandaag vaststelde. De startnotitie beschrijft langs welke sporen Fryslân bijdraagt aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Verschillende programma’s leveren daar de bouwstenen voor, zoals het vorige week gepresenteerde Veenweideprogramma en de Regionale Energiestrategie die de provincie samen met gemeenten en Wetterskip Fryslân binnenkort presenteert. Ook de landbouwagenda, de bossenstrategie en het mobiliteitsprogramma dragen bij. Die worden later dit jaar naar buiten gebracht.

3. Reactie Rijksfondsen op rapport 'Positie Friese culturele instellingen'

In februari verscheen het rapport over de positie van Friese culturele instellingen in het landelijke cultuursubsidiebestel. Daarin komen ook de rijksfondsen aan de orde. Zij herkennen zich echter niet helemaal in de inhoud van het rapport. Hun reactie wordt daarom aan het rapport toegevoegd.

4. Waddenprovincies vereenvoudigen administratie voor IKW

De drie waddenprovincies bundelen hun budgetten voor de uitvoeringskosten van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dit jaar gaat dit om 446.760 euro. De provincie Fryslân treedt op als penvoerder. Zo'n gezamenlijk werkbudget maakt de administratie eenvoudiger.

5. Openstelling Subsidieregeling monumenten Provincie Fryslân

Eigenaren van Friese monumenten kunnen in de derde week van september 2021 subsidie aanvragen bij de provincie via de Subsidieregeling Monumenten (SUMO). Dit jaar is in totaal 2,57 miljoen euro aan Rijks - en provinciaal geld beschikbaar voor onder andere de restauratie en herbestemming van Rijks- en gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden.

Meer info: www.fryslan.frl/monumenten

6. Openstellingsbesluit subsidieregeling KRW-doelen voorjaar 2021

Van 19 april tot en met 17 juni staat een subsidieregeling voor maatregelen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) open. Er is ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar. Het bedrag is bijvoorbeeld inzetbaar voor de verbreding van te smalle hoofdwatergangen en verbreding of natuurvriendelijke inrichting van boezemkanalen. Maar ook kan gedacht worden aan de inrichting van meren en plassen of de aanleg van vispassages. Aanvragers kunnen onder andere landbouwers, grondeigenaren, natuurorganisaties, waterschappen en gemeenten zijn. De regeling wordt bekostigd door Europese gelden, SNN voert de subsidieregeling uit.

7. Proeftuin voor innovatie en verduurzaming wijk- en woningbouw

Hoe kunnen noordelijke mkb-bedrijven milieuvriendelijke innovaties ontwikkelen voor de bouw van woningen en wijken? Deze vraag staat centraal in de nieuwe Gebouwde (G) Omgeving (O) op Wijkniveau (W): de GOW! proeftuin, een initiatief van Van Wijnen. De provincie Fryslân en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ondersteunen deze open innovatie-omgeving gezamenlijk met een subsidie van ruim 1 miljoen euro. Daarvan is ruim 800.000 euro Europese subsidie (EFRO). Met dit bedrag kan door het noordelijke en Friese mkb verder worden gewerkt aan innovaties voor verduurzaming van woningen en wijken.