1. Extra budget gereserveerd voor majeure projecten in waddengebied

Het Dagelijks Bestuur Waddenfonds besluit in 2022 hoeveel geld er de komende jaren nog nodig is voor majeure projecten in het Investeringskader Waddengebied (IKW). Er is alvast 25,7 miljoen uit de reserve van het Waddenfonds voor aan de kant gelegd. Dit staat in het IKW-meerjarenprogramma, dat vandaag is vastgesteld.

2. Data Fryslân gaat verder als coöperatieve vereniging

Het samenwerkingsverband Data Fryslân vormt zichzelf om tot een coöperatieve vereniging. Andere partijen kunnen zich er dan bij aansluiten. In 2019 richtten zeven organisaties (provincie, drie gemeenten, RUG, NHL/Stenden/, FSP) Data Fryslan op. Belangrijkste doelen: data uitwisselen en data veel meer benutten voor beleids- en kennisontwikkeling en gericht gebruik.

3. Zienswijze initiatiefvoorstel afbouw gebruik van pesticiden in Fryslân 2021-2030

Door een aantal fracties is het initiatiefvoorstel ‘Naar een schone en gezonde leefomgeving: afbouw gebruik van pesticiden in Fryslân 2021-2030' ingediend. Het college is gevraagd om een zienswijze te geven op dit voorstel. Het advies van het college is om een aantal onderdelen van het voorstel nader te onderzoeken. Zoals een mogelijke aanpassing van het pachtbeleid en het stimuleren van andere overheden om helemaal geen pesticiden meer te gebruiken. Het volledige voorstel kan niet worden overgenomen. Dit omdat de provincie aan een groot aantal punten al meewerkt en een aantal voorstellen buiten de bevoegdheid van de provincie ligt. Daarnaast adviseert het college aan de Staten om dit voorstel ook met de betrokken partijen uit de samenleving te bespreken.

4. WK Frisbee vaststelling in verband met Corona

Het WK Frisbee kon in juli 2020 verband met de Corona pandemie niet doorgaan. De organisatie heeft daaraan voorafgaand wel kosten gemaakt voor PR en marketing. Besloten is om hier coulant mee om te gaan. De subsidie wordt niet teruggevorderd en de kosten voor PR en marketing kunnen worden betaald uit de eerder verleende subsidie.

5. Bestuursovereenkomst miljoeneninvestering in spoor ligt klaar

De bestuursovereenkomst over de invoering van het nieuwe spoorbeveiligingsprogramma ERTMS is op papier klaar. Als Provinciale Staten die goedkeuren, kan die binnenkort getekend worden door het Rijk en de provincies Fryslân en Groningen. Al met al betekent dit de komende jaren een investering van 405 miljoen euro in het noordelijk spoor en de regionale treinen. Specifiek voor de treinen wil het Rijk 60 miljoen betalen; Groningen draagt 20 miljoen bij, Fryslân 10 miljoen. Fryslân financiert dit bedrag uit toekomstige besparingen die dankzij ERTMS mogelijk worden.

6. Winnaar Gerrit Bennerpriis

O.C. Hooymeijer krijgt de Gerrit Bennerprijs voor beeldende kunst 2021. De jury riep hem unaniem uit tot winnaar van deze tweejaarlijkse prijs. De Gerrit Bennerprijs is de Friese Beeldende kunstprijs voor een belangrijke ontwikkeling in het werk of het oeuvre van een kunstenaar. Hooymeijer neemt de prijs op 26 november in ontvangst.