1. Mienskip mag reageren op Regionaal Mobiliteitsprogramma

Van 12 juli tot en met 5 september kan de Fryske mienskip kennisnemen van en reageren op het ontwerp Regionaal Mobiliteitsprogramma. Hierin staat waar de provincie de komende decennia naar toe wil met mobiliteit. Het programma sluit aan op de omgevingsvisie De Romte diele en het Klimaatakkoord en is de opvolger van het Provinciaal Verkeer en Vervoersplan Fryslân.

2. Provincie: probleem op spoor Zwolle-Leeuwarden sneller oplossen

In een brief aan ProRail vraagt de provincie maximale inspanning voor een snelle verbetering van de capaciteit op het spoor Leeuwarden-Zwolle. Het huidige rijschema van de treinen is zo krap, dat er vertraging kan ontstaan als de brug over het Van Harinxmakanaal open gaat. De provincie is blij dat de NS sprinters richting Leeuwarden ietsje sneller laat rijden om ruimere openingstijden van de brug mogelijk te maken.

3. Voortgangsrapportage Regiodeal Zuidoost Friesland

Het college neemt kennis van de Voortgangsrapportage Regiodeal Zuidoost-Friesland. Met de Regiodeal geven het Rijk, vijf gemeenten, de provincie en het Wetterskip een stevige impuls aan Zuidoost-Friesland. Momenteel is de dealperiode op de helft. Het algemene beeld is dat de 25 deal-projecten goed lopen en naar verwachting binnen de dealperiode worden afgerond. Op 29 september is er een Regio Dag waarbij alle raden, Staten en het AB van Wetterskip Fryslân worden bijgepraat over de Regiodeal-projecten.

4. Taalpunt in Iepen Mienskipsfûns

Projecten die op creatieve wijze de zichtbaarheid van het Fries of één van de Friese streektalen vergroten, maken straks meer kans op een bijdrage van het Iepen Mienskipsfûns. Aandacht voor het Fries levert extra punten op, waardoor de kans op honorering groter wordt. Hiermee worden initiatiefnemers aangemoedigd om na te denken over de rol van het Frysk en de Friese streektalen in hun IMF-project.

5. Buurtbus krijgt opnieuw subsidie

Een late uitnodiging die naar een verkeerd adres werd gestuurd. Ziekte die tot nog meer vertraging leidde. De aanvraag voor een subsidie voor de buurtbus Stavoren-Hemelum kwam door omstandigheden te laat binnen op het Provinsjehûs, maar wordt wel toegekend. Net als in 2021 gaat het om 8787 euro.