1. Zienswijze initiatiefvoorstel D66 en PvdA aanpak laaggeletterdheid

Het college geeft een positieve reactie op het initiatiefvoorstel ‘De provincie waar iedereen mee kan doen' van D66 en PvdA. Een voorstel dat zich richt op het tegengaan van laaggeletterdheid in Fryslân. Daarnaast geeft het college een aantal praktische suggesties mee voor de uitvoering. De Statenbehandeling vindt plaats op 25 mei 2022.

2. Spoorbrug weer langer open, soms vertraging voor treinen

Schepen op het Van Harinxmakanaal krijgen sinds 1 april weer een minuut extra om door de spoorbrug in de lijn Leeuwarden-Zwolle te varen. Twee keer per uur gaat de brug, als dat nodig is, weer maximaal 7 minuten open in plaats van 6. Maar dat past niet goed in de treindienst, omdat door ProRail toegezegde verbeteringen aan het treinbeveiligingssysteem bij Akkrum en Wolvega nog niet zijn gerealiseerd. Voor treinreizigers kan daardoor in sommige gevallen vertraging ontstaan.

3. Ontwerpbegroting FUMO 2023

Het college geeft aan dat er geen aanleiding is om een inhoudelijke zienswijze te geven op de ontwerpbegroting van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Net als voorgaande jaren is de kans aanwezig dat de begroting 2023 nog wijzigt door de invoering van de Omgevingswet. Provinciale Staten vroegen het college een concept zienswijze te geven rondom de Ontwerpbegroting van FUMO voor 2023. Deze werkwijze hoort bij de gemeenschappelijke regeling FUMO. De zienswijze ligt 25 mei 2022 voor in Provinciale Staten.

4. Rijk en provincie gezamenlijk in de monumentenmonitor

Alle provincies en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken samen aan de monitoring van rijksmonumenten. Met de Monumentenmonitor worden elk jaar een kwart van de gebouwde, rijksmonumentale niet-woonhuis objecten beoordeeld op hun staat van onderhoud, Ieegstand en herbestemming. De resultaten worden jaarlijks bijgewerkt, gepubliceerd en gebruikt om beleid bij te stellen. De samenwerking is formeel nog niet bekrachtigd. Daarom ligt nu de samenwerkingsovereenkomst voor om te tekenen door RCE en Provincie Fryslân.