1. Opschorten vergunningverlening (onderdeel stikstof)

Gedeputeerde Staten van Fryslân schorten de vergunningverlening voor de Wet Natuurbescherming (Wnb) op het onderdeel stikstof op tot 1 januari 2023. Door recente ontwikkelingen, zoals de uitspraak van de Raad van State op 7 september jl. over de emissiearme stallen, is de juridische houdbaarheid van vergunningen zeer onzeker geworden.

2. Human Capital-ontwikkelingen

Er is een duidelijke trend waarneembaar op de arbeidsmarkt, waarbij de vraag naar arbeid stijgende is en het aanbod dalende. Voor het eerst is de arbeidsmarktkrapte voelbaar in álle sectoren. Tegelijkertijd staan in onze regio meer mensen aan de kant dan elders. De provincie participeert in/initieert diverse netwerkstructuren en ambities van de kennis- (onderwijs-)instellingen. In ons economische beleid is in toenemende mate ondersteuning van het MKB van belang op het gebied van strategisch personeelsbeleid, zoals het werven, opleiden, omscholen en behouden van personeel.

3. Beleidsnotitie exoten

Gedeputeerde Staten hebben de Beleidsnotitie Invasieve Exoten Fryslân vastgesteld. Invasieve exoten zijn plant- en diersoorten die van nature niet in Nederland voorkomen. In de notitie staat hoe de provincie de invasieve exoten in samenwerking met andere partijen wil aanpakken. Hierbij staan preventie, voorlichting, bestrijding en een plan van aanpak voor samenwerking centraal.