1. Ophogen subsidieplafond Investeringsregeling reductie stikstofemissie

Voor de subsidieregeling Reductie stikstofemissie Noord-Nederland (ook wel 'Laaghangend fruit') zijn er meer aanvragen binnengekomen dan er subsidie beschikbaar was. De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân stellen daarom 8,75 miljoen euro extra budget beschikbaar om de stikstofuitstoot bij agrarische ondernemingen terug te brengen. Daarbij geldt dat voor de aanvragen die zijn ingediend en waarop nog geen subsidiebesluit is genomen, het nieuwe verhoogde budget geldt. Bovendien is er met het opgehoogde budget ruimte om nog meer aanvragen te honoreren.

2. Opstarten m.e.r.-procedure duin- en dijkversterking Schiermonnikoog

Uit een toetsing van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma blijkt dat de zeedijk en een gedeelte van de duinen van Schiermonnikoog versterkt moeten worden. Hiervoor wordt een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Dit vanwege de ligging en omvang van het project nabij een Natura 2000-gebied. De eerste stap in het opstellen van een MER is het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie ligt vanaf 7 juli ter inzage.

3. Cofinanciering Waddenfondsproject ‘Donkerte van het Waddengebied’

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland krijgt een cofinancieringsbijdrage van €111.118,- voor de tweede fase van het project ‘Donkerte van het Waddengebied’. Dat heeft tot doel bewoners, recreanten en toeristen de duisternis van de Waddenzee te laten ervaren. Zowel op de eilanden als op de vaste wal komen locaties waar ze de donkerte kunnen beleven en verhalen krijgen over de duisternis. Voor de eerste fase gaf de provincie al €156.031,-.