1. Ingebrekestelling Arriva

De provincie Fryslân stelt vervoerder Arriva in gebreke wegens het niet naleven van meerdere eisen uit de Concessie Regionaal Spoorvervoer Fryslân 2020-2035. Het gaat onder meer over de inzet van en communicatie rondom trein vervangend vervoer en de mogelijkheid om bij dit vervangend vervoer in en uit te checken. Als op korte termijn niet aan de eisen wordt voldaan, kan de provincie overgaan tot het opleggen van boetes.
 

2. Nieuwe werkwijze interbestuurlijk toezicht

De provincie slaat een nieuwe weg in wat betreft het toezicht op het uitvoeren van wettelijke taken door gemeenten, wetterskip en gemeenschappelijke regelingen. In de nieuwe aanpak ligt de focus op preventie en maatwerk. Hierdoor kunnen in vroeg stadium problemen worden opgespoord en bestreden, zodat ingrijpen kan worden voorkomen. De provincie gaat meer tussen de toezichtontvangers staan in de rol van ‘kritische vriend' door jaarlijks gemeenten te bezoeken en themaonderzoeken te doen. Er was een geslaagde pilot. De provincie houdt toezicht op archief- en informatiebeheer, archeologie en monumentenzorg, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, huisvesting verblijfsgerechtigden, Frysk en water en riolering.