1. Nieuwe impuls voor Friese energietransitie

Een nieuw Friese energieprogramma 2022-2025 moet een flinke stimulans geven aan de energietransitie in Fryslân. Met belangrijke pijlers als energiebesparing, lokale initiatieven en nieuwe warmtebronnen wil het provinciebestuur een extra impuls geven aan de verduurzaming van het Friese energieverbruik. Het FSFE, het Friese fonds voor duurzame energie, krijgt meer tijd om projecten daarvoor de stimuleren en te financieren. Zij krijgt ook een rol om lokale initiatieven te ondersteunen.

2. Pachtbeleid 2022

Vanaf 1 januari 2022 is het gebruik van glyfosaat niet toegestaan op alle provinciale pachtgronden. Daarnaast mogen pachters het gebruik van pesticiden alleen met toestemming inzetten. Het verbod op pesticiden geldt niet voor de +/- 40 hectare akkerbouwpachtgrond. Voor pachters die aansluitend aan de pacht van 2021 dezelfde provinciale grond opnieuw pachten, geldt een uitzondering. Zij hebben geen meldingsplicht en mogen de onkruiden bestrijden zonder schriftelijke toestemming. Het pachtbeleid is in lijn met het initiatiefvoorstel van Provinciale Staten van oktober dit jaar. Dit pachtbeleid geldt alleen voor de +/- 2000 hectare provinciale pachtgronden en niet voor de gronden die boeren zelf in eigendom hebben.

3. Meer inzet op voorkomen aanrijding met damherten

Er is meer onderzoek nodig naar maatregelen die aanrijdingen met damherten bij Katlijk-Oranjewoud kunnen voorkomen. Dat geeft de bezwarencommissie aan naar aanleiding van bezwaren die binnenkwamen op de opdracht aan de Faunabeheereenheid (FBE) voor het beheer van damherten in dat gebied. Daarom kijkt de provincie Fryslân de komende tijd hoe dat opgepakt kan worden.

4. Digitaliseringsregeling Fryslan 2022 en aanpassing en verlenging Subsidieregeling Friese Retailaanpak

Vanaf 11 januari kunnen ondernemingen, non-profit organisaties en kennisinstellingen subsidie aanvragen bij SNN om de digitalisering te versnellen. Zo kan er bijvoorbeeld subsidie aangevraagd worden voor de uitvoering van een scan voor cybersecurity ter versterking van digitale weerbaarheid. De provincie stelt hiervoor € 546.998 beschikbaar.  Daarnaast wordt de bestaande subsidieregeling voor de Friese retailsector verruimd en verlengd tot en met 30 september 2022. De Friese Retailaanpak en de Subsidieregeling Friese Retailaanpak zijn er op gericht om de Friese winkelgebieden toekomstbestendiger en aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers. Met name in de kleine kernen zal dit ook een positief effect hebben op de leefbaarheid.

 

5. Extra subsidiegeld voor Fries in het onderwijs

De provincie trekt 40.180,-  euro extra subsidie uit voor lesuren Fries in het onderwijs. Van 2 april tot en met 15 oktober konden scholen subsidie aanvragen om hun Friese onderwijs te versterken. Er was 130.000,- euro beschikbaar. Er blijkt echter fors meer vraag te zijn dan ingeschat. De provincie wil die extra aanvragen honoreren.

6. Provincie blijft onder corona mild bij afwijking van subsidieplichten

De provincie zal ook 2022 mild omgaan met organisaties die vanwege de coronacrisis een gesubsidieerde activiteit niet volledig of volgens planning uitvoeren. De oorzaak moet dan wel steeds liggen in maatregelen die door het Rijk zijn opgelegd, zoals de anderhalvemeterregel. Rond juli zal de provincie deze aanpak, die in april 2020 al is ingezet, evalueren.

7. Uitrol Dorps-Ontwikkelings-Maatschappijen methode over Fryslân

Per 1 januari 2022 kunnen Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s) in de provincie Fryslân een eenmalige subsidie van 25.000 euro aanvragen. Daarmee kunnen ze de leefbaarheid in de dorpen op peil houden. Denk hierbij aan de herinrichting van een verouderd dorpsplein, een generatiehuis waar zo lang mogelijk zelfstandig in gewoond kan blijven of het koppelen van kansen om te groeien in een krimpgebied. In totaal is er 630.000 euro beschikbaar voor 28 DOM’s.