1. Provincies op koers met Investeringskader Waddengebied

Met ruim dertig projecten in uitvoering en vijftig in voorbereiding is het Investeringskader Waddengebied volop operationeel. Dit IKW is najaar 2016 door de drie waddenprovincies opgericht voor financiering van grote projecten. Voor zowel het IKW als het Waddenfonds zijn tussenevaluaties uitgevoerd. Het College stuurt beide rapporten naar Provinciale Staten, samen met een concept-uitvoeringskader 2021-2017 voor het Waddenfonds.

2. Vier scenario's voor dienstregeling in Transitieplan OV

Het is nu nog niet duidelijk hoe het openbaar vervoer in Fryslân ervoor zal staan als de ‘corona-beschikbaarheidsvergoeding’ van het Rijk later dit jaar wegvalt. In opdracht van het Rijk hebben de provincie en Arriva een transitieplan opgesteld om op die nieuwe situatie in te spelen. Dat bevat vier mogelijke scenario's om de dienstregeling aan te passen en te werken aan herstel van het openbaar vervoer. Afhankelijk van het aantal reizigers zullen de provincie en Arriva tijdig bepalen welk scenario nodig is.

3. Frysk Field Lab:  “cultuur nu en overmorgen”

De vijf Friese theaters komen met een plan waarmee ze in onzekere tijden zoals de coronacrisis, wendbaarder en weerbaarder kunnen worden. ‘Cultuur nu en overmorgen’ heet het en het gaat over experimenteren met de theaters als producent en productiehuis, het inzetten van cultuur in maatschappelijke vraagstukken en een meerzijdig gebruik van de theaters. Het plan ligt aan de basis van het Frysk Field Lab.

4. Programma herstel biodiversiteit

Inzetten op herstel en verbetering van de biodiversiteit in Fryslân. Dat is de kern van de Agenda Herstel Biodiversiteit die de provincie Fryslân samen met partners maakte. Het vormt de basis voor het maken van een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. De komende periode werken de partners dit programma samen uit. Het doel is om op 1 juli een gezamenlijke start te maken met de uitvoering. Voor de provincie gaat het om een investering van zo’n 2,7 miljoen euro tot en met 2023. Vanuit het Natuurpact, waarin de ambities voor natuurontwikkeling in Nederland staan, werkt Fryslân aan de inrichting en het beheer van natuur. Ondanks deze Natuurpact-maatregelen is in de provincie, maar ook landelijk, een afname van de hoeveelheid plant- en diersoorten te zien. 

5. Subsidieregeling voor natuurinclusieve experimenten in het Friese veenweidegebied

Boeren in het Friese veenweidegebied die willen overstappen op een meer natuurinclusievere vorm van landbouw, kunnen hiervoor vanaf 1 april a.s. subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een idee of experiment voor een grasmat die bestand is tegen natte omstandigheden, behoud en bescherming van weidevogels of het stimuleren van de biodiversiteit van de bodem. Het maximum subsidiebedrag is 25.000,- euro. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021 via www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl  

6. Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân van start

Een projectgroep gaat zich buigen over de preventie van wolvenschade in Fryslân. Gedeputeerde Staten stemden in met het instellen van de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF) per half april. In de PPWF kunnen partijen nauw met elkaar in overleg over maatregelen om schade door rondzwervende wolven te voorkomen en dierhouders, maar ook GS van advies te voorzien. Bijvoorbeeld over het beschermen van dieren zoals geiten en schapen.

7. Evaluatie Ynbusiness

Ynbusiness heeft de rol als eerstelijns dienstverlening waargemaakt, dankzij de kennis en de kwaliteit van de adviseurs. Bezochte ondernemers beoordelen de bezoeken van Ynbusiness met gemiddeld een 8,5. Ynbusiness heeft sinds 2017 de meerwaarde laten zien. De onafhankelijke positie van Ynbusiness is hierbij een cruciale factor gebleken. De analyses van Ynbusiness worden nog onvoldoende ingezet, aanbeveling is om hier meer opvolging aan te geven.

8. Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2022

Het natuurbeheerplan 2022 ligt van 3 april tot en met 16 mei ter inzage. In dit plan worden de doelen en subsidiemogelijkheden voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer aangegeven. Dit geldt ook voor landschapsbeheer en de ontwikkeling van natuur.

9. Cofinanciering project Recell

Cellulose is een fundament voor de circulaire economie. In het project Recell zal KNN Cellulose B.V. samen met Qlymat B.V. een pilot productielijn ontwikkelen voor de productie van (bouw)materiaal van herwonnen cellulose (Recell). Recell wordt gewonnen uit rest- en afvalstromen en daarmee zullen de (eind)producten zeer duurzaam zijn. Het project heeft een OP EFRO subsidie toegekend gekregen van € 337.000 en ontvangt van de provincie Fryslân een aanvullende cofinanciering van € 96.200. 

10. Cofinanciering project Digital Innovation Hub NNL

Gedeputeerde Staten hebben besloten het project Digital Innovation Hub Noord-Nederland te cofinancieren met een bedrag van € 219.465,-. Het project is bedoeld om industriële mkb-bedrijven te helpen om de digitaliseringsslag te maken, die nodig is om toekomstbestendig te zijn. Bedrijven kunnen in verschillende stadia ondersteund worden: van bewustwording voor beginners tot toeleiding naar Europese projecten en netwerken van meer gevorderde ondernemers. Ook wordt het innovatie ecosysteem rond Smart Industry in Noord-Nederland door het samenbrengen van partijen en (lopende) initiatieven. Het Innovatie Cluster Drachten en IPF/Ynbusiness werken hierin samen met de NOM en andere noordelijke partners.

11. Nieuwsbrief voortgang uitvoering Natura 2000maatregelen

Provinciale Staten kan via een nieuwsbrief lezen wat de voortgang van de uitvoering van de Natura 2000-maatregelen is. Om deze bijzondere natuur te behouden en te versterken is het belangrijk om maatregelen te treffen en de gebieden op een goede manier te beheren. Dat gebeurt op basis van de beheerplannen die de provincie voor de Natura 2000-gebieden opstelt. Natura 2000-beheerplannen worden voor zes jaar opgesteld. Twee beheerplannen (Groote Wielen en Friese Meren) zijn inmiddels voor drie jaar verlengd. Dit najaar bekijkt de provincie of de overige beheerplannen ook worden verlengd. Onder andere de stikstofontwikkelingen zijn voor deze keuze richtinggevend.

12. Subsidiepot voor vrijetijdssector langer beschikbaar

De gevolgen van de coronacrisis voor de vrijetijdssector zijn nog steeds groot. Voor de provincie is dit reden om voor deze sector de subsidieregeling voor de ‘anderhalvemeter-economie’ te verlengen tot en met 1 oktober. Er zijn al 346 aanvragen afgehandeld en nog zo'n 100 in de maak of in behandeling. Tegelijk zijn er signalen dat een deel van de doelgroep de regeling nog niet kent.