1. Flinke impuls voor openbaar vervoer in Fryslân

Het openbaar vervoer in Fryslân krijgt jaarlijks €10 miljoen extra vanuit het Rijk. De provincie voorkomt hiermee dat de tarieven voor het reizen met het openbaar vervoer in 2024 met 12% gaan stijgen. Ook wil de provincie met dit geld het bus- en treinvervoer, in overleg met Arriva, aantrekkelijker maken voor de reiziger.

2. Subsidie ook voor boerenmolens en stikstofkrakers

De subsidieregeling voor het toekomstbestendig maken van landbouwbedrijven wordt aangepast. Met de regeling is subsidie mogelijk voor onder meer nieuwe windturbines. In de voorwaarden stond een maximale tiphoogte van vijftien meter. Hiermee werden onbedoeld gangbare agrarische windturbines uitgesloten, omdat die doorgaans een ashoogte hebben van vijftien meter. Gedeputeerde Staten hebben nu besloten de regeling aan te passen, zodat alsnog aanvragen voor deze categorie windmolens mogelijk zijn. Daarmee wordt de regeling ook in lijn gebracht met het bestuursakkoord. Ook op een tweede punt wordt een aanpassing gedaan, waardoor nu onder andere stikstofkrakers en –strippers alsnog subsidiabel zijn. Het aanvragen van subsidie is nog mogelijk tot en met 12 februari.

3. Cofinanciering van Provincie Fryslân voor Waakvogels & Wij en Wadvogels

Provincie Fryslân stelt €200.000,- beschikbaar voor het project Waakvogels en €83.333,- voor de tweede fase van het programma Wij & Wadvogels. Daarmee ondersteunt de provincie Fryslân de twee programma’s voor het bereiken van gezonde Wadvogelpopulaties. Zo wordt het geld gebruikt voor onderzoek naar Wadvogels en om maatregelen te nemen voor het behoud en herstel van vogelpopulaties in het Waddengebied. Het geld wordt beschikbaar gesteld vanuit de middelen van het Investeringskader Waddengebied.