1. Uitgangspunten voor nieuwe busconcessie vastgesteld

Tenminste 75 procent van de inwoners van Friesland wordt bediend door de hoofdstructuur, en vanaf 2025 moeten alle nieuwe bussen emissievrij zijn. Het zijn enkele punten uit de Nota van Uitgangspunten voor de busconcessie 2024-2034, waarvoor de aanbestedingsprocedure binnenkort van start gaat. De NvU moet worden vastgesteld door Provinciale Staten.

2. Friese overheden verkennen verdere samenwerkingskansen

Provincie, gemeenten en Wetterskip zijn de mogelijkheden aan het verkennen om meer samen te werken in het belang van de mienskip. De provincie heeft gesprekken gevoerd met burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen om te kijken welke ideeën er zijn en waar kansen liggen. Voorlopige uitkomsten zijn dat de overheden de urgentie zien van gemeenschappelijke aanpak van grote opgaven en dat gelijkwaardigheid en een open gesprek voorwaarden zijn voor verdere samenwerking. Dit staat in een conceptrapport dat gezien kan worden als aanzet voor een verdere dialoog over de één overheidsgedachte.    

3. Voortgangsrapportage Campus Fryslan

De rapportage laat een positief beeld zien van de ontwikkelingen die plaats vinden bij de RUG Campus Fryslân. Deelname aan verschillende (kennis)netwerken in Fryslân heeft ertoe geleid dat de RUG Campus Fryslân steeds steviger verankerd raakt in de Friese kennisinfrastructuur en samenleving. RUG Campus Fryslân slaagt er hierbij in om de internationale component van de faculteit goed te koppelen aan regionale uitdagingen.