1. Ontwikkelingen openbaar vervoer in 2020: 152 keer geen mondkapje

Buschauffeurs hebben in de tweede helft van vorig jaar 152 keer een melding gedaan van een passagier die geen mondkapje droeg. Van deze reizigers gedroegen zich 16 vervolgens agressief richting de bestuurder. Ook dat is gemeld. Deze cijfers staan in de OV Monitor 2020, die uitgebreid verslag doet van de ontwikkelingen van het openbaar vervoer in Fryslân.

2. Instelling Fryske Grûnbank

Samen met partners in het landelijk gebied is het concept van de Fryske Grûnbank verder uitgewerkt. In het vorig jaar vastgestelde grondbeleid werd de Fryske Grûnbank omschreven als een gemeenschappelijk samenwerkingsverband waarin gronden administratief kunnen worden ingebracht. Dit om samen de grondpuzzel in een gebied mogelijk te maken. Deze intentie is concreter gemaakt door de werkgroep Fryske Grûnbank. Hieraan namen Wetterskip, LTO Noord, Friese Milieufederatie, Friesch Grondbezit, Kadaster, de Friese gemeenten en Staatsbosbeheer deel. In het najaar treedt de Fryske Grûnbank in werking.

3. Voortgangsrapportage Regio Deal Zuidoost Friesland

Het college van gedeputeerde staten heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportage Regio Deal Zuidoost Friesland. Met de regiodeal geven de vijf gemeenten in Zuidoost-Friesland, Wetterskip Fryslân en het Rijk een impuls aan dit gebied. Alle 25 projecten in de regio zijn inmiddels door regionale partners opgestart. Daarnaast is het Fries Sociaal Planbureau gestart met het monitoren van de regionale brede welvaart in ZO-Friesland. Het betreft een eerste basisscan. Deze laat zien dat de regio het relatief goed doet op thema’s als welzijn, samenleving en veiligheid, ondanks een lagere materiële welvaart. Dit bevestigt een eerdere conclusie die bekend staat als de Friese paradox.

4. Extra doelgroepen voor provinciale ‘anderhalvemeter-subsidie’

De subsidieregeling die bedrijven in de gastvrijheidssector helpt zich in te richten op de anderhalvemeter-economie krijgt een breder bereik. Met onder andere bioscopen, evenementenhallen en musea voegt de provincie nog elf nieuwe doelgroepen toe. Ze vallen allemaal onder de noemer dagrecreatie. Bedrijven kunnen maximaal drie keer 1500 euro aanvragen. Er is nog ongeveer 200.000 euro beschikbaar.

5. Fryslân lid van de Wellbeing Economy Alliance 

Fryslân maakt binnenkort deel uit van een internationale groep organisaties die zich richten op de brede welvaart: de Wellbeing Economy Alliance (WEAll). Dit is een toonaangevend samenwerkingsverband van overheden, belangengroeperingen en individuele leden dat streeft naar een economie die zorgt voor sociale rechtvaardigheid in een gezonde wereld. In Fryslân heet dat de brede welvaart. De provincie heeft besloten voor twee jaar lid te worden.

6. Natuurbeheerplan Fryslân 2022 en Reactienota NBP Fryslân 2022

Het definitieve natuurbeheerplan Fryslân 2022 en de reactienota hierop liggen van 3 juli tot 15 augustus ter inzage. In dit beheerplan worden de doelen en subsidiemogelijkheden voor natuur- en agrarisch natuurbeheer, maar ook voor landschapsbeheer en de ontwikkeling van natuur aangegeven. Het conceptplan lag eerder ter inzage, de reacties die hierop kwamen zijn verwerkt in de reactienota. 

7. Coronasteun voor vier culturele instellingen

Media Art Friesland ontvangt 25.000,- euro compensatie wegens coronaschade. Bij eerdere toekenning van compensatiemiddelen was Media Art Friesland niet meegenomen, omdat de verwachting was dat zij een landelijke vergoeding kregen. Dat was niet het geval.  Ook Pier21 (Skaad), De Jonge Republiek (Joodse Bruiloft) en Stichting De Verhalen (Joodse Kinderen) konden geen aanspraak maken op landelijk compensatiegeld en krijgen daarom ook provinciale steun, respectievelijk 41.805,- euro, 13.252,- euro en 58.866 euro.

8. Realisatieovereenkomst Oudega aan het Water

De provincie is er klaar voor om de ‘realisatieovereenkomst’ voor het project Oudega aan het Water te ondertekenen. Die legt de afspraken die de provincie, gemeente Smallingerland en Wetterskip Fryslân hierover maken juridisch vast.

9. Provincies sluiten zich aan bij Coalitie Anders Reizen

De twaalf provincies treden samen toe tot de Coalitie Anders Reizen, een netwerk van werkgevers die het reisverkeer van werknemers willen verduurzamen. Doel is om in de periode 2016-2030 een halvering van de CO2-uitstoot te bereiken. Fryslân heeft sinds 2011 al een ‘groen’ reisbeleid. Deelname aan Anders Reizen kan helpen om dit te actualiseren en verder te verbeteren.

10. Herstelpakket No & Moarn II: ondersteuning sportverenigingen, dorps- en buurthuizen & De Wike fan Werom Komme en Mei Dwaan

Vanuit het Herstelpakket No & Moarn II wordt geld beschikbaar gesteld om noodlijdende sportverenigingen, dorps- en buurthuizen financieel en organisatorisch weer gezond te krijgen. De incidentele subsidie zet in op het toekomstbestendig maken van dorpshuizen en sportverenigingen en biedt ondersteuning bij financiële problemen, door het inzetten van adviseurs en financieel specialisten via Doarpswurk en Sport Fryslân. In totaal is hiervoor vanuit het herstelpakket No & Moarn II 100.000 euro beschikbaar. Naast deze regeling draagt de provincie bij aan de ‘Wike fan Werom Komme en Meidwaan. Een campagne die de Friezen oproept weer te gaan sporten en weer lid te worden van een vereniging.
 

11. Openstelling Vestigingsregeling circulair ondernemerschap Fryslân 2021-2022

Bedrijven die zich willen vestigen in Fryslân of hun bedrijf gaan uitbreiden, kunnen vanaf 12 juli 2021 een aanvraag doen bij de regeling ‘Vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021-2022’.  Met deze regeling wil de provincie Fryslân bedrijven trekken die bijdragen aan de circulaire economie en de brede welvaart in Fryslân. Provincie Fryslân stelt binnen deze regeling € 1,4 miljoen beschikbaar.  

12. Acht keer een schending van integriteit gemeld 

Tegen medewerkers van de provincie is vorig jaar acht keer een integriteitsklacht ingediend. In zes gevallen is vastgesteld dat sprake was van een integriteitsschending. Een melding is nog in behandeling. Het gaat bij schendingen bijvoorbeeld om onheuse bejegening van een burger of het niet naleven van corona-maatregelen. Ook was er een incident met coronahoesten. Daarnaast is elf keer contact opgenomen met een vertrouwenspersoon vanwege ervaren ongewenst gedrag.