1. Nota weidevogels 2021 - 2030

De komende jaren moet het aantal broedende grutto’s groeien naar 10.000 paren in 2030. Die ambitie staat beschreven in de Nota Weidevogels. Het nieuwe beleid bestaat uit drie, elkaar opvolgende fasen. Om te beginnen is dat de provincie-brede basiszorg voor weidevogels in het landelijk gebied. Vervolgens komt het (agrarisch) natuurbeheer in de weidevogelkerngebieden. De derde stap is het creëren van grote, samenhangende ‘weidevogelplusgebieden’ zoals beschreven in het Aanvalsplan Grutto.

2. Begroting 2022 vastgesteld

Brede welvaart vergroten en het stimuleren van het geluk van alle inwoners van Fryslân, blijft ook in 2022 een belangrijke missie. Dit zien we terug in de provinciale begroting voor 2022. De gevolgen van de coronacrisis worden breed gevoeld in de Friese mienskip. Daarom is het belangrijk om bedrijven en inwoners toekomstperspectief te bieden binnen de financiële mogelijkheden van de provincie. Niet alleen in 2022, maar ook in de jaren daarna. Door op een slimme manier financieel vooruit te kijken en samenwerking te zoeken binnen en buiten de provincie, blijven Friezen de gelukkigste mensen van het land. Fryslân geeft in 2022 ruim 460 miljoen euro uit. Het vrij besteedbaar deel van de vrij aanwendbare reserve (VAR) bedraagt aan het einde van deze coalitieperiode 124,7 miljoen euro.

3. Kennis delen en leren in Europese projecten

Fryslân neemt deel aan 2 Europese projecten waarbij wordt samengewerkt en kennis gedeeld met partners uit verschillende Europese regio’s. In het ene project zijn we voorbeeld regio als het gaat om circulaire economie. In het andere geval doet Fryslân een proefproject met Wetterskip, gemeenten, Rijkswaterstaat Noord en de provincie om circulair inkopen te stimuleren.

4. Verlenging van elf Natura 2000-beheerplannen

De eerste beheerplanperiode van elf van de Fryske Natura 2000-gebieden loopt af. Voor het evalueren van de huidige en het opstellen van de nieuwe plannen is meer tijd nodig. Daarom worden de nu geldende beheerplannen met zes jaar verlengd. Het gaat om de Natura 2000-gebieden Alde Feanen, de Deelen, Van Oordt’s Mersken, Wijnjeterper Schar, Bakkeveense Duinen, Rottige Meenthe & Brandemeer, de duinen van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog en het Lauwersmeergebied.

5. Geen provinciale leges voor vervallen evenementen

Evenementen die niet doorgaan door de corona-maatregelen, hoeven net als in 2020 geen leges voor vergunningen te betalen aan de provincie. Organisaties die de leges al betaald hebben, krijgen het geld terug. Het gaat tot nu toe om 2 aanvragen en een bedrag van een kleine 400 euro. Omdat niet bekend is hoelang het verbod op vergunning plichtige evenementen nog duurt, is nog niet duidelijk om wat voor totaalbedrag het gaat dit jaar. In 2020 ging het om een bedrag van circa 6.000 euro (ca. 20 aanvragers). 

6. Project Dag en Doen incidentele subsidie No en Moarn II

De stichting Dag!enDoen! ontvangt 150.000 euro subsidie. Dit bedrag is bedoeld om samen met de Friese welzijnsorganisaties eenzaamheid met name bij ouderen, die door corona nog groter is geworden, te bestrijden. “Dag!enDoen!” is een digitale  activiteitenagenda. Een gebruiksvriendelijk programma op een tablet waarbij in één oogopslag zichtbaar is wat er die dag of week te doen is in de regio van de gebruiker. Via het programma (de app) kunnen ouderen zich eenvoudig aanmelden voor een concert, koffiemiddag of wandelclub. Zo doen ze niet alleen iets leuks, maar ontmoeten ook nieuwe mensen.