1. Regeling verduurzamen klein maatschappelijk vastgoed verlengd

De subsidieregeling waarmee eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed hun panden kunnen verduurzamen, loopt langer door. Het gaat dan bijvoorbeeld om scholen, musea of dorpshuizen. Zij kunnen nu tot eind december 2024 gebruik maken van de regeling. Het programma wordt gefinancierd door het Rijk. Voor de eerste termijn, die liep tot eind 2023, was 2.000.000,- euro beschikbaar, daar komt nu 868.120,- euro bij voor 2024. Ook kerken, kinderopvangcentra en scoutingclubs komen nu in aanmerking.

2. Waterrecreatie beter geborgd met Gebruiksvisie

Het belang van waterrecreatie is beter gewaarborgd bij nieuwe ontwikkelingen dankzij de nieuwe Gebruiksvisie Waterrecreatie. Het document moet plannenmakers helpen rekening te houden met waterrecreatie. Een voorbeeld is dat ze hiermee bij het ontwerpen van een nieuwe woonwijk in een vroeg stadium ook voorzieningen voor waterrecreatie kunnen inpassen. De visie is vastgesteld in overleg met Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân.

3. Eerste stap voor vervanging Tsjerk Hiddessluizen

De provincie Fryslân gaat een programma van eisen, ontwerp en kostenraming maken voor de vervanging van de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen. Dit gebeurt in het kader van de gesprekken met het rijk over de afkoopsom voor het project. Het doel is dat daarover in het najaar van 2025 overeenstemming is. De voorbereidingskosten die nu worden gemaakt, in totaal ruim 500.000 euro, worden dan naar verwachting ook vergoed door het rijk.

4. Evaluatie opwaardering rondweg Lemmer

Er worden nog voor de zomer enkele aanpassingen doorgevoerd om de verkeerskundige situatie op de Rondweg (N359) in Lemmer te verbeteren. Het gaat onder meer om aanpassingen in de software van verkeerslichten bij drie kruisingen, het verbeteren van de zichtbaarheid ten zuiden van de Zijlroedebrug en het verbeteren van de bediening van die brug. De aanpassingen vloeien voort uit een evaluatie van het project, die vandaag aan Provinciale Staten wordt gestuurd.