1. Onvoldoende voordelen door vaarweg Hegewarren

Een vaarweg voor binnenvaartschepen naar Drachten door de Hegewarren levert onvoldoende voordelen op. Ook is er met de kennis van nu onvoldoende economische noodzaak voor. Die conclusie trekken Gedeputeerde Staten na een onderzoek naar koppelkansen van de vaarweg met de plannen om de Hegewarren opnieuw in te richten. Provinciale Staten nemen in september een definitief besluit over de polder én de vaarweg.

2. Stand van zaken Veenweideprogramma 2021-2030

In een brief aan Provinciale Staten geeft het college aan wat de voortgang binnen de Friese Veenweideaanpak is. Zo gaat de brief in op de relatie met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en bijbehorende herijking van het Veenweideprogramma. Ook worden ontwikkelingen in de aparte veenweidegebieden toegelicht en beschrijft het college hoe het proces rondom de funderingsaanpak er uit ziet.

3. Brief aan PS: Gezamenlijke bestuursopdracht Blauwe Drager

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân slaan de handen ineen om samen te werken aan een klimaatbestendige provincie. Dit naar aanleiding van het rapport van Lysias Advies over de samenwerking tussen beide overheden. Provincie en wetterskip stelden samen een bestuursopdracht op, waarbij water en bodem leidend zijn in de ruimtelijke inrichting van onze provincie. De uitgangspunten van deze bestuursopdracht verwerkt de provincie vervolgens in de volgende Provinciale Omgevingsvisie en het wetterskip in hun Blauwe Omgevingsvisie.

4. Subsidie Friese spraaktechnologie

De Rijksuniversiteit Groningen gaat van start met de ontwikkeling van Friese spraaktechnologie. Daarmee wordt het mogelijk gesproken Fries aan te bieden in digitale middelen. Daarvoor krijgt de RUG een subsidie van 224.978,- euro.

5. Incidentele subside Freshem-NL fase 1

De provincie draagt 280.000 euro bij aan het project Freshem-NL. Hierbij wordt voor een groot deel van laag Nederland het zoete en zoute grondwater, maar ook de verschillende kleilagen in kaart gebracht. Deze kennis is nodig om de mate van verzilting in beeld te krijgen. Verzilting van het grondwater is één van de gevolgen van zeespiegelstijging en klimaatverandering. Verzilting kan een bedreiging vormen voor de akkerbouw en de drinkwatervoorziening. Binnen dit project werken 7 provincies, 7 waterschappen, 5 waterleidingmaatschappijen en 2 kennisinstituten samen.