1. Begroting 2023 vastgesteld

2023 zal geen gemakkelijk jaar worden. De kosten stijgen, de inkomsten dalen. Niet alleen voor de provincie, maar ook voor gezinnen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat vraagt van ons allen een extra inspanning om veerkracht te tonen en in gezamenlijkheid te zoeken naar oplossingen.

De totale lasten in de begroting 2023 bedragen ruim € 482 mln. De meerjarenbegroting zal de komende jaren afnemen naar ruim € 300 mln. Het vrij besteedbaar deel van de vrij aanwendbare reserve (VAR) bedraagt aan het einde van deze coalitieperiode € 144,3 mln.

Begroting 2023(externe link)

2. Aanvraag subsidie voor kruisingen Harkema en Burum

De provincie vraagt subsidie aan bij het rijk om twee verkeerskruisingen veiliger te maken. Het gaat om de kruisingen N369/Reitsmastrjitte bij Harkema en N355/Kloosterweg bij Burum. Bij Harkema wordt gedacht aan de aanleg van een ovonde, bij Burum een ovonde of een rotonde. Er wordt een bijdrage gevraagd uit de landelijke regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen, waarbij Fryslân recht heeft op maximaal 494.000 euro. Totale kosten van beide projecten worden geschat op een kleine twee miljoen euro. Het werk is gepland voor 2026.

3. Bijdrage voor onderwatervlieger bij Ameland

De provincie stelt 250.000 euro beschikbaar als cofinancieringsbijdrage voor het demonstratieproject TidalKite. Bij het project wordt in de Waddenzee bij Ameland een onderwatervlieger gerealiseerd, die getijdestroming omzet in elektrische energie. Eerder was bij Kornwerderzand een proef op kleine schaal. Totale projectkosten zijn ruim 5,8 miljoen euro.