1. Frysk Programma Lanlik Gebiet verder aangescherpt

Dankzij de reacties van tientallen organisaties en gemeenten is het gebiedsprogramma voor het landelijk gebied van Fryslân verder aangescherpt. De nieuwste versie, het ontwerp gebiedsprogramma, wordt nu aan het Rijk voorgelegd om getoetst te worden. Het is nog geen compleet programma. Naar verwachting ligt het definitieve gebiedsprogramma er begin 2024.

2. Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

Er komen nieuwe onderstations voor het energienetwerk in Fryslân. Dat staat in het eerste Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK) dat de provincie heeft opgesteld. De nieuwe onderstations, schakelpunten tussen de netwerken van Liander en Tennet, zijn nodig om de congestieproblemen op te lossen.

3. Subsidie voor energieproject De Friese Drieslag

Energiecoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) krijgt €196.000,- voor het project De Friese Drieslag. Daarmee wil WEN met mono-mestvergisting van mest van meerdere veehouders in het dorp in één centrale vergister groen gas produceren en tegelijkertijd een reductie van stikstof- en broeikasgasuitstoot realiseren. Daarmee slaan ze drie vliegen in één klap: minder stikstof, minder broeikasgas, meer groen gas. Er draaien 25 melkveehouders mee in het project.