1. Provincie laat introductie coronabewijs nog achterwege

Alleen als het vanwege landelijke of gemeentelijke regelgeving nodig is zal de provincie bij eigen bijeenkomsten een coronatoegangsbewijs vragen. De provincie kiest vooralsnog niet voor eigen regels voor toegang, bijvoorbeeld bij bijeenkomsten in het Provinsjehûs.

2. Volgend jaar onderzoek naar rechtstreekse sneltrein Leeuwarden-Groningen

Een onderzoek naar rechtstreekse sneltreinen tussen Leeuwarden en Groningen. Dit is een van de acties in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer voor 2022, dat vandaag door GS is vastgesteld. De provincies Fryslân en Groningen gaan het onderzoek samen uitvoeren.

3. Fêststellen subsydzjeregeling Sichtberens Fryske taal

Fan 5 o/m 30 novimber kinne Fryske gemeenten dy’t in Langetermynaginda 2030 yntsjinne ha foar harren taalbelied subsydzje oanfreegje foar de útfiering dêrfan. De provinsje hat dêrfoar de nije regeling ‘Sichtberens Fryske Taal opstelt. Yn 2021 is der 100.000 euro foar beskikber. Yn 2022 wurdt de regeling ek iepensteld foar ûndernimmers, ferienings en stichtingen. It subsydzje hat ta doel om de sichtberens en it brûken fan de Fryske taal yn it iepenbiere libben en de publike romte yn Fryslân te fergrutsjen.

4. Monumentenwacht, Museumfederatie en Doarpswurk helpen bij verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Doarpswurk, Monumentenwacht en de Museumfederatie gaan instellingen in Fryslân helpen met het verduurzamen van hun gebouwen. Hun hulp bestaat onder andere uit advies over subsidiemogelijkheden of financiering en bouwkundige zaken. Monumentenwacht en Museumfederatie krijgen daarvoor elk 115.652,- euro. Doarpswurk krijgt 88.935,- euro omdat de verduurzaming van dorpshuizen minder ingewikkeld is.