1. Subsidieregeling Monumenten 2022

Eigenaren van Friese monumenten kunnen vanaf van 12 tot en met 16 september 2022 subsidie aanvragen voor onderhoud aan hun monument. Voor deze Subsidieregeling Monumenten (SUMO) kunnen eigenaren terecht bij de provincie. Dit jaar is in totaal 2,57 miljoen euro aan Rijks- en provinciaal geld beschikbaar. De subsidie kan worden gebruikt voor onder andere restauratie en herbestemming van Rijks- en gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden.

2. College zendt jaarverslag Arriva naar Provinciale Staten

Hoe de bus- en treinconcessies vorig jaar zijn uitgevoerd is te zien en te lezen in het interactieve jaarverslag van vervoerbedrijf Arriva. De link naar dat jaarverslag wordt doorgestuurd naar Provinciale Staten.

3. Begrotingssubsidie proces- en aanjaaggeld 2022 2023 voor gebiedspilot Tsjûkemar

De Club van Aanjagers Tsjukemar krijgt voor 2022/2023 150.000,- euro subsidie. Daarmee kunnen zij nieuwe projecten ontwikkelen en zorgen dat projecten tot uitvoering komen.

4. Versnelling voor project Toeristische Data op Orde

De provincie wil het project Toeristische Data op Orde versnellen. Inzet is een scherper, op data gebaseerd beeld van wat de gastvrijheidssector betekent voor de brede welvaart in Fryslân. Het Fries Sociaal Planbureau, Merk Fryslân en expertisecentrum ETFI krijgen van de provincie de opdracht om er vanuit hun eigen specialismen een slinger aan te geven. Het College steekt daar dit jaar 177.000 euro in.

5. Vaststellen Jaarplan Energieprogramma 2022

Er komt dit jaar een plan van aanpak voor energiebesparing. Dat is te lezen in het jaarplan energie 2022 van de provincie Fryslân. Ook komt er een waterstofagenda en een groengas-agenda, waarin staat wat Fryslân met waterstof en groen gas wil doen. Het zijn een paar acties uit het provinciale jaarplan Energieprogamma 2022.