1. Provincie steunt ontwikkeling Parkhaven Drachten

Smallingerland krijgt van de provincie 837.250 euro subsidie voor het project Parkhaven in Drachten. Dit bestaat uit onder andere een passantenhaven, horeca, camperplaatsen en een 3,5 hectare groot park. Parkhaven past in de ontwikkeling van Drachten als oostelijke poort van het Friese merengebied. Het geld komt uit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen.

2. Heerenveen krijgt meer tijd voor verbetering bereikbaarheid

Heerenveen heeft meer tijd nodig voor de uitvoering van het project Heerenveen Beter Bereikbaar. De einddatum schuift een jaar op naar eind 2023, een jaar later dan waarmee was gerekend in de provinciale subsidiebeschikking. Die wordt nu aangepast. Een betere afwikkeling van het verkeer op de op- en afritten van de A32 is een van de onderdelen van Heerenveen Beter Bereikbaar.

3. Zienswijze t.b.v. PS besluit omtrent het inleidend verzoek om een referendum te initiëren

Op 20 april is in de Staten een inleidend verzoek ingediend om een referendum te kunnen houden over een initiatiefvoorstel van Forum voor Democratie (FvD) om de Referendumverordening te wijzigen. Volgens Gedeputeerde Staten verdient het de voorkeur om als Provinciale Staten, met inbreng vanuit de Mienskip, eerst de contouren van participatiebeleid te schetsen en in het verlengde hiervan te besluiten over het instrumentarium. Gedeputeerde Staten geven Provinciale Staten in overweging om dit met FvD en de indiener van het verzoek af te stemmen.

4. Overdracht taken Gysbert Japicx Stichting naar stichting HCW De Tiid

De Gysbert Japicx Stichting draagt haar taken en bezittingen over aan Stichting Historisch Centrum Westergo De Tiid en de gemeente Sudwest-Fryslân. Het College van GS heeft daarmee ingestemd. De overdracht is het gevolg van het beëindigen van de activiteiten van de Gysbert Japicx Stichting. De nalatenschap van de Stichting is essentieel onderdeel van de Friese literaire wereld en haar geschiedenis. Die blijven met de overdracht behouden.

5. Afspraken over beheer en onderhoud spooronderdoorgang Hurdegaryp

De spooronderdoorgang in de gemeentelijke Rijksstraatweg in Hurdegaryp is eigendom van de provincie. Dat vergt afspraken tussen gemeente, provincie en ProRail over beheer en onderhoud. De onderdoorgang is er gekomen na een motie van Provinciale Staten in 2014. De provincie stemt in met de voorgelegde beheerovereenkomst.

6. Meer geld voor scholing van personeel in MKB-Voucherregeling

De Voucherregeling MKB Fryslân 2021 is vanaf 4 januari 2021 aan te vragen. In totaal bedroeg het subsidieplafond € 900.000. Het subonderdeel Strategisch HR bedroeg 300.000 euro maar is inmiddels overvraagd.  De provincie stelt € 70.500 beschikbaar voor een nieuwe activiteit, gericht op strategische ondernemersontwikkeling. Scholing blijft, zeker in coronatijd, belangrijk. De provincie wil dit dan ook graag blijven stimuleren. De subsidie is vanaf 14 juni 2021 aan te vragen bij het SNN.

7. Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH) 2020

In 2020 had een aantal ontwikkelingen, zoals Covid-19, invloed op de uitvoering van de VTH-taken. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het beperkt aantal vuurwerkevenementen en er is minder gevlogen. Het was in 2020 erg druk op het Friese water en in de Friese natuur. Dit is waarschijnlijk ook de reden van de grote toename van het aantal klachten en overtredingen. Ook de ontwikkelingen rondom stikstof en de voorbereidingen op de Omgevingswet vragen extra inspanningen en flexibiliteit. Desondanks is de uitvoering van VTH-taken grotendeels doorgegaan. 

8. Steun voor kennisoverdracht van agrarische ondernemers

Vanaf 14 juni as. kan subsidie aangevraagd worden voor onder andere het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep landbouwondernemers. Dit is een subsidie in het kader van POP3+, waarbij er in totaal 1,6 miljoen euro beschikbaar is. Deze POP3-maatregel richt zich vooral op de overdracht van kennis aan groepen van ondernemers in de agrosector met als doel om kennis en innovaties in de praktijk toe te passen.

9. Beheer en onderhoud van natuurgebieden in eigendom provincie

In de gehele provincie realiseert de provincie Fryslân nieuwe natuurgebieden die, in afwachting van de verkoop aan natuurbeheerders, moeten worden onderhouden. Voor 2021 wordt ca. 300 ha ingerichte natuur (dat nog in eigendom is van de provincie) door Staatsbosbeheer beheerd. Dit omdat het merendeel van deze gebieden in de buurt ligt van gebieden van Staatsbosbeheer. Hiervoor geldt een vergoeding van 88.400 euro. Het betreft natuur in het kader van het Natuur Netwerk Nederland.

10. Fryslân investeert in grote waddenprojecten

Waddengastronomie en Op Paad lâns it Waad. Nadat het Waddenfonds de beurs heeft getrokken voor deze twee majeure projecten doet ook de provincie dat. Het gaat om 540.506 euro voor ‘Op Paad’, dat zich vooral richt op buitendijks fietsen en wandelen. Voor Waddengastronomie, de ‘Dutch Wadden Cuisine’, is de bijdrage 212.707 euro.

11. Verlenging Borgingsdocument N2000 maatregelen

In 2015 sloten de terrein-beherende organisaties (TBO's), Wetterskip Fryslan en de provincie Fryslân een overeenkomst rondom de uitvoering en financiering van de stikstofmaatregelen in de Natura 2000-gebieden. Deze overeenkomst  werd opgesteld met het oog op een goede zorg voor- en instandhouding van stikstofgevoelige natuurtypen. Het Borgingsdocument loopt op 1 juli 2021 af. De provincie, TBO's en Wetterskip spraken af het document te verlengen tot en met 31 december 2023 omdat nog niet alle maatregelen klaar zijn.

12. Subsidie Stichting Nationaal Indië Monument

De Stichting Nationaal Indië Monument 1945-1962 krijgt een eenmalige subsidie van 1000,- euro. Met die bijdrage wil de stichting de ontbrekende namen van 250 gesneuvelde militairen vermelden op de zuilen in het Herdenkingspark in Roermond. Het college van GS vindt het belangrijk aandacht te hebben en te houden voor strijders die zich inzetten voor de vrede. Ook de andere provincies zijn gevraagd om een bijdrage.