1. Financieringsvoorstellen provincies aan het Rijk

De huidige financieringssystematiek en de maatregelen uit het coalitieakkoord van het Kabinet Rutte IV leiden op korte termijn tot instabiele provinciale meerjarenbegrotingen. Daarnaast is de toekomstige financiële positie van provincies op de lange termijn onzeker. PS worden per brief geïnformeerd over de trajecten die hiervoor door de provincies gezamenlijk met het Kabinet zijn gestart.

2. Aanpassing Materiele Instandhouding Fries (MYF)

Alle scholen in het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar gratis Fries lesmateriaal aangeboden. In het primair onderwijs gaat het om de digitale methode Spoar 8 en het tijdschrift Tsjil. Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen gratis toegang tot de digitale lesmethode Searje 36 en ontvangen het tijdschrift LinKk. Dat is mogelijk door de Rijksmiddelen voor de Materiële Instandhouding Fries ervoor te gebruiken. Het draagt bij aan de doelstelling van Taalplan Frysk 2030.