1. Negatief advies gaswinning De Blesse

Het ministerie van EZK geeft de gelegenheid een advies te geven op een winningsplan van Vermillion bij De Blesse. GS maakt daar gebruik van en stelt zich op tegen nieuwe gaswinning en adviseren de staatssecretaris, mede gezien de impact op natuur en milieu, om niet in te stemmen met het winningsplan. Mocht er toch gewonnen gaan worden dan verzoek het College de minister om aan een aantal voorwaarden te voldoen, waaronder een goede compensatie voor de regio.

2. Factsheet LEADER 2017-2022

In de periode 2017-2022 zijn er in de LEADER-gebieden Noordwest- en Noordoost-Fryslân in totaal 73 mienskipsprojecten geholpen met een bijdrage uit het Europese LEADER-programma. In totaal gaat het om een investering van ongeveer 43 miljoen euro. 2022 was het laatste jaar van de huidige LEADER-periode. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we verder gaan de komende periode en in welke Friese regio's.

3. Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s

Op 2 februari as. wordt het nieuwe Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s opgericht en gepresenteerd in Leeuwarden. Verzilting in landbouwgronden is een groter wordend probleem. Met name in noordelijke kleischil in Fryslân en Groningen, de Wieringermeerpolder in Noord-Holland, de Zeeuwse delta, maar ook in een aantal veenweidegebieden. De provincie Fryslân heeft hiervoor één miljoen euro beschikbaar. Hiermee wordt invulling gegeven aan resultaat 14 in het bestuursakkoord over verzilting.