1. Provincie leadpartner LIFEspace for Godwit en start Aanvalsplan Grutto

De provincie Fryslân wordt leadpartner voor de projectaanvraag LIFEspace for Godwit. Dit project draait om het creëren van grote, aaneengesloten gebieden waarin de omstandigheden gunstig worden gemaakt voor de grutto. Bijvoorbeeld door de grondwaterstand te verhogen, predatiebeheer en aangepast, duurzaam gebruik van het land. De provincie stemt in met een cofinanciering van vier miljoen euro. Bij honoreren van het project door de Europese Commissie komt daar twaalf miljoen euro bij. Dit geld wordt ingezet voor maatregelen uit de Weidevogelnota 2021-2030 en het Aanvalsplan Grutto.

Het Aanvalsplan Grutto start vanaf 2022 met de eerste golf van dertien gebieden binnen de vierendertig landelijke zoekgebieden. Het ministerie van LNV stelt landelijk een bedrag van drie miljoen euro beschikbaar voor 2022. In Fryslân gaat het om de gebieden Idzega e.o., Aldeboarn - de Deelen, Baarderadiel e.o. en Kollumergrien. Voor deze vier gebieden is voor beheerjaar 2022 een totaalbedrag van 1.550.000 euro beschikbaar.

2. Afsprakenkader weidevogels Fryslân

Het college heeft kennisgenomen van het afsprakenkader weidevogels dat vorige week door elf landbouworganisaties is aangeboden. Het voorstel aan Provinciale Staten is om dit als bijlage op te nemen in de reactienota bij de omgevingsverordening die in het voorjaar wordt vastgesteld. Volgens het college is het afsprakenkader in de geest van de eerder geformuleerde uitwerking van de zorgplicht. Wel is het zo dat de zorgplicht onderdeel is van de wet. Daar kan de provincie niets aan veranderen. De komende jaren zal moeten uitwijzen of dit in de praktijk kan werken.

3. Provincie verbetert beheer en beveiliging interne informatie

De provinciale organisatie moet zichzelf op het gebied van informatiebeveiliging, archivering en gegevensbescherming nog verder verbeteren. De afgelopen jaren zijn vorderingen geboekt, maar de provincie is er nog niet, blijkt uit jaarverslagen van interne toezichthouders. De provincie weet welke slagen nog nodig zijn en heeft voor een aantal daarvan al plannen opgesteld.