1. Stand van zaken samenwerkingstrajekt Fryske Akademy en Fryske Kennisynfrastruktuer

Tien kennispartijen en de provincie Fryslân gaan samenwerken aan één sterk kenniscluster over de Friese taal en cultuur. Nog dit jaar wordt een gezamenlijke visie ontwikkeld op het op Fryslân georiënteerde onderzoek en onderwijs. Het gaat om: Fryske Akademy, Afûk, RUG Campus Fryslân, Tresoar, Hoogleraar Fryske taal en letterkunde van de Rijksuniversiteit Groningen, Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van de NHL Stenden, Fries Sociaal Planbureau, Fers, Fries Museum en SFBO. Ook de recente adviezen van Dingtiid worden meegenomen.

2. Fries geld voor onderzoek naar landbouw bij verzilting

Met de bedrijfsvoering slim inspelen op verzilting van water en bodem. Hoe boeren dat het beste kunnen doen is de centrale vraag in het onderzoeksproject Zoet op Zout voor de landbouw in het Lauwersmeergebied. De provincie Fryslân draagt er 250.000 euro aan bij, op voorwaarde dat ook het Waddenfonds de beurs trekt.