1. Snelfietsroutes scoren rijksgeld via provinciale aanvraag

Voor de snelfietsroutes Leeuwarden-Heerenveen en Drachten-Ureterp komt rijksgeld vrij. Het gaat om steun uit een regeling waarop gemeenten zelf niet rechtstreeks een beroep kunnen doen, maar de provincie wel. Die sluist het bedrag, afgerond 1,53 miljoen euro, nu door. Ongeveer 1,03 miljoen is bestemd voor de gemeente Leeuwarden en bijna 0,5 miljoen voor Smallingerland.

2. Geld provincie voor theaterspektakel De Tocht

Het theaterstuk De Tocht is voor Fryslân een belangrijk evenement, oordeelt het college van Gedeputeerde Staten. Om die reden schiet de provincie de organisatie te hulp, nu die door vertraging door de coronapandemie in geldnood zit. De provincie stelt 125.000 euro beschikbaar. Het geld is afkomstig uit herstelpakket No & Moarn 2.

3. Aanpassing energiebesparende isolatiemaatregelen

De provincie past de subsidieplafonds van de Friese plusregelingen op de landelijke Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de landelijke Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) aan. Reden is dat er meer gebruik wordt gemaakt van de SEEH dan aanvankelijk voorzien. Voor de SEEH stijgt het plafond van 0,75 naar 1,8 miljoen euro, het plafond va de ISDE zakt van 2,2 naar 1,15 miljoen. In totaal blijft er 2,95 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparende maatregelen.

4. KlimOp - Ontzorgingsprogramma verduurzamen klein maatschappelijk vastgoed

Duurzaamheidsadviseurs in Fryslân kunnen zich vanaf vandaag inschrijven als adviseur voor het KlimOp-verduurzamingsprogramma. KlimOp stelt eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed, zoals dorpshuizen en scholen, in staat om één van de deelnemende adviseurs in te huren om hen te helpen met duurzaamheidsmaatregelen, zoals isolatie. Het Rijk stelde voor alle provincies twee miljoen euro beschikbaar voor het programma.

5.Gebiedsontwikkeling Beekdal Linde, vaststelling 4e module

De gebiedsontwikkeling Beekdal Linde krijgt een vierde uitvoeringsmodule. Deze omvat inrichtingsmaatregelen voor de realisatie van de opgaven rondom het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Kaderrichtlijn Water (KRW). Het betreft drie deelgebieden: “Polder Hoekstra”, “Polder IJkenverlaat” en “gebied Ter Schure”. Deze omvatten opgeteld een oppervlakte van 102 ha die ingericht wordt. Variërend van kruiden- en faunarijk grasland tot vochtig hooiland, moeras, droog heischraal grasland en droge heide. Twee deelgebieden met een oppervlak van ruim 70 ha krijgen een open verbinding met het gedeelte van de Linde dat onderdeel is van de Friese boezem. Bij hogere waterstanden dragen deze bij aan de waterberging van de boezem. De provincie draagt ruim 566.000 euro bij aan deze inrichting.