1. Steun voor versterking van het insectennetwerk

Er is 50.000 euro aan subsidie beschikbaar voor projecten die zich richten op het Insectennetwerk in Fryslân. De provincie Fryslân wil daarmee initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit en dan met name het aantal insecten en de diversiteit in soorten. Van 27 oktober tot en met 2 november kunnen initiatiefnemers hun plannen indienen.

2. Ook laadpaalplannen nodig voor vaar-, vracht- en landbouwverkeer

De ontwikkeling van een netwerk van laadpalen richt zich in eerste instantie vooral op personenauto's. Maar ook voor andere doelgroepen zijn plannen nodig, zoals het vrachtverkeer, landbouwvoertuigen en de beroeps- en pleziervaart. Fryslân, Groningen en Drenthe schrijven dit in hun Plan van Aanpak voor regionale laadinfrastructuur. De drie provincies zullen jaarlijks over de voortgang rapporteren.

3. Rapportage onderzoek effectiviteit van Onder Water Drainage

Van 2017-2021 is er vanuit het veenweideprogramma onderzoek gedaan naar de effectiviteit van onderwater drainage (OWD). Conclusies uit het rapport zijn o.a. dat OWD de grondwaterstand in de zomermaanden verhoogt en in de wintermaanden verlaagt. Daarnaast kan OWD op locaties met een beperkte drooglegging het risico verkleinen dat de percelen te nat worden voor bewerking en beweiding. Er is geen CO2-reductie gevonden bij de onderzochte percelen.

4. Boeren in balans met het veen

De Friese Milieufederatie ontvangt ruim 31.000 euro voor het project Boeren in balans met het veen. Dit leerproject richt zich op het verbeteren en aanpassen van de bedrijfsvoering van 12 Friese boeren in het veenweidegebied. De 12 boeren willen hun bedrijfsvoering verduurzamen door o.a. verslechterde waterberging en het dalend organisch stofgehalte aan te pakken. Met als doel om de bodem weer gezonder te krijgen en meer rendement van de bodem te ontvangen. Dit zou ook bij moeten dragen aan een verminderde CO2 uitstoot.