1. Ontwikkelingen Thialf

Vooruitlopend op het commissiedebat over sportbeleid op 5 april stuurt de provincie een brief naar alle sportwoordvoerders in de Tweede Kamer. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de financiering van de energiehub die kan helpen om de financiële situatie van Thialf sterk te verbeteren.

2. Extra geld voor subsidie opruimen drugsafval

Er komt extra geld beschikbaar om het opruimen van drugsafval in Fryslân te subsidiëren. Het ministerie van J&V stelt 1,5 miljoen extra beschikbaar, waardoor er in totaal 2,5 miljoen aan subsidiegeld is. Terreineigenaren en gemeenten kunnen van de subsidie gebruik maken om het opruimen van gedumpt drugsafval te bekostigen.

3. Zorgen om ‘ravijnjaar’ 2026

Provincie roept, als toezichthouder op gemeenten, de minister van Binnenlandse Zaken op om snel duidelijkheid te scheppen én om gemeenten meer structurele middelen te geven zodat het ravijnjaar vanaf 2026 verdwijnt. De financiële positie van de Friese gemeenten is vanaf het jaar 2026 zorgelijk. De algemene uitkering gemeentefonds loopt dan fors terug, waardoor het begrotingssaldo 2026 voor alle Friese gemeenten fors lager is dan jaarschijf 2025.

4. Friese aankomende studenten kunnen subsidie aanvragen

De regeling Universitair onderwijs Fryslân zal per 3 april weer worden opengesteld. Aankomend studenten uit Fryslân die de bacheloropleiding Global Resposibility & Leadership aan de RuG Campus Fryslân willen gaan volgen, kunnen gebruikmaken van de regeling. Dit is het laatste jaar dat de regeling zal worden geopend. Vanaf studiejaar 2024-2025 wordt door het Rijk de basisbeurs voor studenten weer ingesteld.