​​​​​​1. Vaststelling ontwerp beheerplan van Natura 2000gebied Groote Wielen

Van 25 juni tot en met 5 augustus 2022 ligt het ontwerp beheerplan N2000 Groote Wielen 2023-2028 ter inzage. Grotendeels is dit ontwerp beheerplan een voortzetting van het huidige beheerplan dat eind dit jaar afloopt. Het plan is in samenwerking met terreinbeheerders, waterschap, agrariërs, de recreatiesector en andere belangstellenden tot stand gekomen. Met als doel om voldoende leefgebied voor dier- en plantsoorten te behouden en te realiseren. Activiteiten in dit gebied of in de buurt van dit gebied kunnen net zoals voorheen doorgaan als er geen negatieve effecten te verwachten zijn op de natuur.   

2. Verlenging Terpenproject

Het Terpenproject, een samenwerking tussen de provincie Fryslân en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), wordt voortgezet tot 1 juli 2024. Doel van het project is de bescherming van kwetsbare, onbebouwde terpen die onder een akker liggen.  Het Terpenproject is in 2010 van start gegaan en wordt met dit besluit voor de derde keer verlengd.

3. Overbruggingsconcessie voor openbaar vervoer definitief naar Arriva

Arriva zal ook de komende twee jaar het openbaar vervoer (bus) in Fryslân verzorgen. Een normale aanbesteding zat er vanwege corona niet in. Daarom is door de provincie gekozen voor een overbruggingsconcessie. De concessie is nu definitief aan vervoerbedrijf Arriva verleend.

4. Nieuwe geluidsbelastingkaart voor provinciale wegen

Provincies moeten elke vijf jaar een geluidsbelastingkaart maken. Die laat zien hoeveel geluid er rond provinciale wegen is. De geluidsbelastingkaart 2021 is nu vastgesteld. In vergelijking met 2016 is er een toename van geluid. Provincies zijn ook verplicht om uiterlijk een jaar na de geluidsbelastingkaart een actieplan te publiceren waarin staat hoe zij geluidhinder willen beperken.