1. Waterstofagenda Fryslân

Waterstof moet beter beschikbaar worden in Fryslân. Dat staat in de Waterstofagenda Fryslân. Daarom komt er een waterstofvulpunt in Fryslân. Ook wil de provincie dat het Friese MKB profiteert van de waterstofeconomie. Fryslân gaat voor innovatie, waterstof als lokale oplossing voor energievraagstukken en waterstof in mobiliteit.

2. Fryslân stimuleert innovatief ondernemen in het MKB

Het programma MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatieve ontwikkelingen. Voor twee van de subsidies uit het MIT-programma is voor Noord-Nederland dit jaar 7 miljoen euro beschikbaar: MIT Haalbaarheid en MIT Research & Development Samenwerking. De eerste subsidie kan vanaf 4 april aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland.

3. Gebiedsdocument Idzegea veenweide

Het college stelt het startdocument voor het gebiedsproces Idzegea vast. Dit document brengt in kaart welke opgaven en partijen van belang zijn voor deze gebiedsontwikkeling. Maar ook hoe het vervolgproces er uit ziet. De provincie stelt 1,6 miljoen euro beschikbaar vanuit de veenweidegelden. Het opstellen van dit startdocument is in nauwe overeenstemming met de agrariërs, natuurorganisaties, dorpsbelangen, gemeente en Wetterskip gebeurd.

4. Instemming afspraken Noordwest programmering bedrijventerreinen

De provincie Fryslân heeft afspraken gemaakt met de drie gemeenten in regio Noordwest voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen tot 2035. Deze afspraken worden verwerkt in een ‘addendum’ op eerdere afspraken. Hiermee ontstaat extra nieuwe ontwikkelruimte op specifiek benoemde bedrijventerreinen in Franeker (10,7 hectare extra), Menaam (1,6), Minnertsga (1,1), Harlingen (4), Grou (5), Stiens (2,5) en Leeuwarden (9,5).

5. Subsidie Stichting Interieurs in Fryslân

De Stichting Interieurs in Fryslân krijgt een eenmalige subsidie van 40.000 euro om te komen tot een provincie-dekkende inventarisatie van historische en waardevolle interieurs van particuliere woonhuizen en boerderijen in Fryslân. Zij plaatsen deze inventarisatie in een online database, zodat iedereen deze kan bekijken. Een waardevolle bijdrage om het ‘Ferhaal fan Fryslân’ te behouden en uit te breiden, ook waar dat soms van de buitenkant minder zichtbaar is.