1. Bestuursovereenkomst Programma Zandgronden Noord-Nederland

Fryslân tekent voor de Bestuursovereenkomst Programma Zandgronden Noord-Nederland. Naar aanleiding van de klimaatverandering zijn op de hogere zandgronden verschillende proeven uitgevoerd om de grondwatervoorraad aan te vullen. Dit om in de toekomst de gevolgen van droogte op te vangen. Het doel is om hier de komende jaren een vervolg aan te geven. In de overeenkomst staan alle onderlinge afspraken en verantwoordelijkheden tussen de betrokken partijen (noordelijke provincies, gemeenten en waterschappen) genoemd. Deze wordt op 1 januari 2022 van kracht. Provincie Fryslân draagt gedurende vijf jaar totaal 375.000 euro bij.

2. Deelname project FRESHEM-NL

De provincie draagt 600.000 euro bij aan het landelijke project FRESHEM-NL. Dit gebeurt in het kader van de verziltingsproblematiek. Binnen dit project worden (zoet en zout) grondwater en verschillende kleilagen in beeld gebracht. Dit vindt plaats via elektromagnetische metingen vanuit de lucht.

3. Nieuwe strategie voor realisatie hoofdfietsroutes

Een netwerk van hoofdfietsroutes in Fryslân. Daar wil het College graag naar toe werken, in nauwe samenwerking met gemeenten. Op korte termijn zijn er kansen om alvast zes delen van dat netwerk te realiseren. GS stelt Provinciale Staten voor om daarmee in te stemmen, met daarbij ook een verschuiving binnen de beschikbare budgetten. Daarvan komt dan een groter deel ten goede aan fietspaden die van gemeenten zijn. Deze voorstellen vergen een aanpassing van het Bestuursakkoord.

 

4. Arcadia

Arcadia, het vervolg op het succesvolle Culturele Hoofdstadjaar 2018, beleeft volgend jaar de première. Gedeputeerde Staten hebben besloten de stichting LF2028 zekerheid te bieden voor de nu nog openstaande financieringsvraag voor het culturele spektakel. LF2028 mag een deel van de subsidie voor 2023 besteden in 2022, ter hoogte van maximaal 1 miljoen euro. Daardoor kan Stichting LF2028 zekerheid bieden aan alle betrokken cultuurmakers en ZZP’ers en kan ze door met de voorbereidingen.

5. Subsydzje foar it Frysk Lânboumuseum

It Frysk Lânboumuseum krijt subsydzje fan 660.000,- euro oant en mei 2024 foar harren nije mearjierreplan. Dat plan spilet yn op aktuele tema’s lykas duorsumens,, lânbou en itensfoarsjenning. Ek siket it Lânboumuseum de gearwurking mei it Platfoarm Fryske Rassen en Gewassen.

6. Natuer mei de Mienskip ontvangt extra budget

Natuer mei de Mienskip (NmdM) ontvangt ruim 68.000 euro extra budget voor hun voorbereidende werkzaamheden. In dit najaar vroeg NmdM om extra budget om o.a. het werk rondom de pilot-gebiedsontwikkelingen bij Swartfean Burgumer Mar en De Leijen voort te zetten. In maart 2022 besluiten de Staten over het aanbod van NmdM waarin zij aangeven hoe zij de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland in Fryslân willen oppakken.

Subsidiebesluiten

 • Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel
  eenmalige exploitatiesubsidie voor 2021 à 15.289,- euro en een incidentele subsidie à 4.750,- euro voor 2021 voor het opzetten van een website.
 • Wandelroute volgt geallieerden op weg naar Berlijn
  De stichting Liberation Route Europe in Arnhem krijgt 50.000 euro voor een Friese schakel in een internationaal wandelnetwerk. Dit markeert de route die de geallieerden in 1944 en 1945 volgden naar Berlijn. Eind 2023 moet het Friese deel klaar zijn.
 • Incidentele subsidie van 40.000 euro voor de Bloeizone Fryslân Driedaagse:
  Healthy Aging Network Noord Nederland (HANNN) organiseert in maart een driedaagse wielerronde met een etappewedstrijd voor de wereldtop van het vrouwenwielrennen en een eendaagse wedstrijd voor elite mannen langs de elf steden. Naast topsport richt het plan zich op breedtesport en activiteiten vanuit de Bloeizones.
 • Twee Opdrachten Onderwijs Arbeidsmarkt Challenge N&M pakket II:
  NHL Stenden krijgt € 28.500 om een kwartiermaker aan te trekken die een Doe Agenda met concrete acties voor de Care en Curesector maakt. Technolab Súdwest Fryslân krijgt € 29.000 voor de ‘7 Werelden van Techniek’-methode. Kinderen en jongeren `bezoeken` hierbij een bedrijf digitaal door middel van een 2d en/of 3d weergave. Vervolgens maken ze werkopdrachten speciaal gericht op hun individuele BetaTech profiel.