1. Voorfinanciering oplossing staalslakken bij Dokkum

De provincie gaat het verwijderen van de staalslakken in De Centrale As bij Dokkum eerst zelf betalen. Dit gebeurt omdat de provincie en aannemerscombinatie VOF It Slútstik het niet eens zijn over welke partij hiervoor verantwoordelijk is. Een juridische procedure moet duidelijkheid geven. Omdat de provincie het maatschappelijk niet verantwoord vindt dat de staalslakken gedurende die procedure blijven liggen, wordt het benodigde bedrag nu eerst voorgefinancierd. Het gaat om maximaal drie miljoen euro.

2. Vergunningverlening onderdeel stikstof

Vergunningaanvragen op het gebied van stikstof worden alleen voortgezet als er geen sprake is van emissiearme stalsystemen. In december 2022 besloot het college dit al naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. In deze periode wilde het college daar een nieuw besluit over nemen. Aangezien er tot op heden hebben geen nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van emissiearme stallen, geeft het college aan het eerdere besluit uit 2022 voort te zetten.

3. Nieuwe prognoses Friese bevolking en huishoudens 2022-2050

De bevolking van Fryslân neemt toe, ondanks het feit dat het sterftecijfer hoger is dan het geboortecijfer. Het sterfteoverschot wordt door immigratie gecompenseerd. Dat kan onder andere geconcludeerd worden uit de door GS vastgestelde prognoses voor de Friese bevolking en huishoudens voor de periode 2022-2050. Daarbij is ook besloten om de prognoses vanaf nu jaarlijks te actualiseren (in plaats van eens in de drie jaar) in verband met de naleving van de regionale woondeals enerzijds en de sterkere dynamiek migratie anderzijds.

Dashboard prognose bevolking en huishoudens(eksterne link)