1. Stikstofvergunningen kunnen (gedeeltelijk) weer verleend worden in 2023

Vanaf januari 2023 gaat de provincie weer stikstofvergunningen verlenen. Vergunningsaanvragen waarbij in de nieuwe situatie een emissiearme stalvloer is gepland, worden voorlopig nog niet verleend. In september 2022 heeft de provincie Fryslân het verlenen van stikstofvergunningen tijdelijk stopgezet. De belangrijkste reden daarvoor was de uitspraak van de Raad van State over de niet bewezen werking van emissiearme stalvloeren.

2. Evenementenbeleid binnen de wet natuurbescherming

Per 1 januari is er een nieuwe werkwijze voor evenementenaanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze werkwijze houdt in dat in een vroeg stadium overleg plaatsvindt met organisatoren van grote evenementen. Zo kan de provincie op tijd meedenken en indien nodig een vergunning voor de Wet natuurbescherming afgeven.

3. Jaarplan Energie 2023

Het afgelopen jaar heeft de urgentie van energiebesparing en duurzame opwek van energie meer dan ooit aangetoond. De provincie heeft daarom fors geïnvesteerd in energiebesparingsmaatregelen enerzijds en duurzame opwek anderzijds. In het jaarplan 2023 staan de acties voor het nieuwe jaar.

4. Energiebespaarlening langer door

De energiebespaarlening gaat langer door dan oorspronkelijk gepland. De regeling zou op 31 december 2022 eindigen, maar wordt nu verlengd tot 1 juli 2024. Vanaf 1 januari 2023 gaat ook de rentekorting omhoog, van 0,5 naar 1%.

5. Hoogspanningsverbinding 380kV Vierverlaten – Ens

De provincie Fryslân wil voor de aanleg van een nieuw hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens graag nog een aantal nieuwe tracés laten verkennen, waaronder een ondergrondse. Dat schrijft zij in reactie op het voorstel voor participatie, dat het Bureau Energieprojecten onlangs publiceerde.

6. Vestiging landbouwmechanisatiebedrijf Eastermar

Een bestemmingsplan dat de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel onlangs heeft vastgesteld, wordt gedeeltelijk buiten werking gesteld. Het plan moest de verhuizing en uitbreiding mogelijk maken van een landbouwmechanisatiebedrijf van Skûlenboarch naar Eastermar. Het bevatte echter inhoudelijke onvolkomenheden en was daarnaast in strijd met de Verordening Romte Fryslân. De provincie had daar in een zienswijze op gewezen. Nu de gemeente de zienswijze naast zich neer heeft gelegd, is een reactieve aanwijzing onvermijdelijk. De provincie staat open voor gesprekken over wat wél kan.