1. Brede evaluatie naar Jobinder

Nog voor de zomer verschijnt de eerste brede evaluatie van de vervoerscentrale Jobinder in Dokkum. Het bestuur van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân laat onderzoeken of Jobinder, in 2018 gestart, de doelen haalt die destijds gesteld zijn. De evaluatie moet ook uitwijzen of de huidige koers de juiste is. De provincie en de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel werken samen in Jobinder.

2. Aanvraag Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw voor Aldeboarn-De Deelen

De provincie vraagt 400.000 euro aan binnen de Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw. Dit betreft een aanvraag voor de gebiedsontwikkeling van Aldeboarn-De Deelen. De gelden vanuit deze regiodeal zijn benodigd voor de transitie naar een meer extensieve en natuurinclusieve landbouwvorm in dit gebied. De aanvraag sluit naadloos aan op het Veenweideprogramma 2021-2030.

3. Subsidieregeling voor Kaderrichtlijn Water i.h.k.v. klimaatverandering

Van 14 mei tot en met 15 juli 2021 staat een subsidieregeling open voor maatregelen die bijdragen aan de ecologische doelen van Kaderrichtlijn Water of inspelen op klimaatverandering. Er zit 3,4 miljoen euro in de pot. Het bedrag is bijvoorbeeld inzetbaar voor het natuurvriendelijk inrichten van boezemkanalen en -meren. Ook is subsidie mogelijk voor het vasthouden van water op en in de bodem of het tijdelijk bergen van water. Aanvragers kunnen onder andere landbouwers, grondeigenaren, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen en gemeenten zijn. De regeling wordt bekostigd door Europese gelden en bijdragen van Wetterskip Fryslân of gemeenten.

4. Jaarlijkse bijdrage Nationale Kennisbank Bodemdaling

In september 2020 besloot de provincie 15.000 euro te geven aan het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) voor 2020. Nu is ook besloten om jaarlijks ditzelfde bedrag voor de jaren 2021 t/m 2023 bij te dragen. Dit gebeurt in het kader van de Veenweideaanpak. De provincie vindt de onderzoeken van het NKB relevant voor het verzamelen van kennis op het gebied van bodemdaling.

5. Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021 – 2024

Vanuit het Rijk ontvangt Fryslân tot en met 2024 jaarlijks ongeveer 10.000 euro om eigenaren die te maken krijgen met de dumping van drugsafval tegemoet te komen in de kosten. Faunabureau BIJ12 voert de regeling voor alle provincies uit. Totaal is er landelijk gezien jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar. Voor Fryslân valt de tegemoetkoming in vergelijking tot andere provincies lager uit omdat in deze provincie minder drugsdumpingen dan elders plaatsvinden.

6. Naar een fossielvrije en emissieloze scheepvaart in Waddengebied

CO2-uitstoot van de schepen die veel op de Waddenzee varen draagt bij aan de klimaatproblematiek. Vanwege de ligging van de Waddenzeehavens aan het Unesco Werelderfgoed zouden de schepen die er varen juist een voorbeeldrol moeten spelen. De Waddenzeehavens willen de scheepseigenaren graag faciliteren om, met een gezamenlijk gedragen Green Shipping programma, versneld tot een CO2 vrije Waddenvloot te komen. Het project krijgt een subsidie van 8 miljoen euro uit het Waddenfonds. De provincie Fryslân draagt hier nog eens  200.389 euro aan bij. Ondernemersorganisatie voor de technologische sector FME coördineert het programma.

7. Potentie groen gas voor warmtevraag

Een kwart tot de helft van de gevraagde warmte in Fryslân in 2030 kan uit groen gas komen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de potentie van groen gas. Het onderzoek vond plaats op verzoek van Provinciale Staten van Fryslân.

8. Werkgelegenheid tussen 2019 en 2020 licht gedaald

Tussen april 2019 en april 2020 is de werkgelegenheid in Fryslan met 0,9% afgenomen. In totaal zijn er 2.700 banen verloren. Dit volgt vier jaren van toenemende werkgelegenheid (Jaarlijks Provinciale Werkgelegenheidsonderzoek). In de zorg en ICT nam het aantal banen nog wel toe met twee procent. In de industrie, vervoersector en horeca was het banenverlies meer dan drie procent. De handelssector leverende 500 banen in. Het banenverlies kan voor een groot deel gezien worden als effect van de coronacrisis. Als gevolg van de lockdown was er in april bijvoorbeeld minder personeel nodig in de horeca en lag de industriële productie lager.

Factsheet werkgelegenheid

Factsheet arbeidsmarkt

9. Provincie stut openbaar vervoer met overbruggingsconcessie

Met een overbruggingsconcessie wil Fryslân het openbaar vervoer vanaf december 2022 zo goed mogelijk in bedrijf houden. De huidige concessies lopen dan af. Vanwege de coronapandemie zit een normale aanbesteding er nu niet in. Het College stelt Provinciale Staten voor aan Arriva een overbruggingsconcessie te verlenen voor de duur van twee jaar. Over de details van deze concessie is nog geen zekerheid.