1. Planning van GS voor komende jaar

PS heeft een brief ontvangen van het college met daarin de planning van de beleidsstukken voor de periode 2024 - 2027. Voor het jaar 2024 is de planning al nader gespecificeerd. Volgend jaar worden bijvoorbeeld nieuwe beleidsnota's Taal, Cultuur en Erfgoed verwacht. Maar ook het ganzenbeleid staat op de agenda.

2. Vanaf 9 januari subsidie mogelijk voor funderingsonderzoek

Eigenaar-bewoners van woningen met potentiële funderingsschade in het Fries Veenweidegebied kunnen maximaal €4.000,- van de kosten voor funderingsonderzoek vergoed krijgen. Minima kunnen een vergoeding van 100% (met een maximum van €7.500,-) krijgen. Voor zowel eigenaar-bewoners als de overheden genereren de uitkomsten van funderingsonderzoeken meer kennis over aard en omvang van de funderingsproblematiek in Fryslân.

3. Evaluatie treinverbinding Leeuwarden - Harlingen Haven

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben een evaluatie uitgevoerd van de dienstregeling tussen Leeuwarden en Harlingen Haven. In de evaluatie zijn verschillend varianten in de dienstregeling vergeleken.  De uitkomst van de evaluatie bevestigt dat de huidige dienstregeling voor de reiziger het meest gunstig is. De bewoners nabij station Harlingen Haven ervaren echter geluid- en zichthinder als gevolg van de dienstregeling. Geadviseerd wordt om de dienstregeling niettemin te continueren. In de afweging weegt het belang van de reiziger en de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen zwaarder.

4. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Unesco City of Literature

De samenwerkingsovereenkomst Ljouwert-Fryslân Unesco City of Literature met de gemeente Leeuwarden wordt verlengd voor 2024. Met City of Literature investeert provincie Fryslan samen met gemeente Leeuwarden o.a. in het bevorderen van lezen in Fries en Nederlands, het creëren van een literaire omgeving en het daarmee zo toegankelijk mogelijk maken van literatuur (gericht op laaggeletterdheid).

5. Vrij gekomen subsidiegelden naar VAR

In 2023 is bij zowel de Subsidieregeling voor Monumenten als de Dakenregeling het plafond niet bereikt. Dit komt door diverse marktomstandigheden. In totaal resteert €910.000,-. GS heeft besloten dit bedrag toe te voegen aan de VAR om de weerstandsratio binnen deze bestuursperiode weer op het streefniveau van minimaal 1,4 te brengen. Hetzelfde geldt voor de overgebleven middelen uit het Iepen Mienskipsfûns. Hierbij gaat het om €95.000,-.