1. Regionaal Waterprogramma 2022-2027 en Reactienota

De zienswijzeperiode voor het Regionaal Waterprogramma heeft tot 41 zienswijzen geleid. De reacties hierop zijn verwerkt in de reactienota. Deze wordt, gezamenlijk met de eindversie van het definitieve Regionaal Waterprogramma, in juli vastgesteld in Provinciale Staten. De reactienota gaat tevens over het Waterbeheerprogramma van Wetterskip Fryslân dat gelijktijdig ter inzage lag.

2. Incidentele subsidie aan Bond Friese Vogelwachten voor het project Optimalisatie Weidevogeldrone 2022-2024

Bond Friese Vogelwachten ontvangt ruim 124.000 euro voor een droneproject.  Dronebeelden kunnen de nazorger en boer extra inzicht geven in aanwezige nesten en/of kuikens. Het project past binnen de beschermingsdoelen van de provinciale Nota Weidevogels 2021-2030.