1. Kadernota 2022: Fryslân houdt hand op de knip

Fryslân blijft inzetten op brede welvaart. Halverwege de bestuursperiode concluderen Gedeputeerde Staten dat ‘Geluk op 1’ de juiste koers is. Fryslân houdt daarom vast aan de ambities uit het bestuursakkoord en komt met een sobere Kadernota 2022. De komende jaren krimpt de begroting van de provincie. Van ruim € 550 miljoen in 2021 daalt de begroting de komende jaren naar zo'n € 310 miljoen. GS komt daarom alleen met voorstellen voor 2022 en verder die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke taken of die onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzien zijn.

2. Eerste bestuursrapportage 2021: pandemie leidt tot vertraging beleid

De eerste bestuursrapportage is een voortgangsrapportage op afwijkingen van de begroting 2021, zowel beleidsmatig als financieel. Onderdeel van de bestuursrapportage is een aantal begrotingswijzigingen. In deze bestuursrapportage komt de coronacrisis veelvuldig aan bod: in het eerste Herstelpakket Lok op 1: no en moarn. Ook zien we dat de pandemie onze planning beïnvloed. Waar fysieke bijeenkomsten belangrijk zijn voor de realisatie van de doelen, blijkt nu meer tijd nodig dan eerder ingeschat. De belangrijkste financiële wijziging in deze eerste bestuursrapportage is de vrijval van ruim 17 miljoen euro in de grote infrastructurele projecten. Van dit bedrag wordt € 4 miljoen opnieuw ingezet voor beheer- en onderhoudskosten in de komende jaren. Daarnaast zijn voorstellen opgenomen die eveneens onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzien zijn.

3. Jaarstukken 2020: terugblik op het corona-jaar

Bij het opstellen van de Begroting 2020 kon niemand voorzien hoe een pandemie, het coronavirus, alles zou veranderen. Het virus en de coronamaatregelen hadden in 2020 grote invloed op Fryslân, op onze ondernemers en onze inwoners. Ook had het grote invloed op onze manier van werken. Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt staat grotendeels leeg, thuiswerken is de standaard voor onze medewerkers. Met het vaststellen van de Jaarstukken 2020 maakt GS de balans op over het jaar 2020. Fryslân houdt incidenteel € 32,8 miljoen over, aan het eind van 2020 waarvan € 12,2 miljoen al in de begroting was opgenomen. Dit komt o.a. door meevallers bij de uitkering provinciefonds, lagere afschrijvingslasten en vrijval van een aantal tijdelijke budgetten. GS adviseert aan PS om 8 miljoen euro hiervan opnieuw in te zetten voor dezelfde onderwerpen, dit zijn onder andere: de aanpak van onbeveiligde spoorovergangen, het bodemconvenant en de gebiedsontwikkeling WTC Leeuwarden.

4. Evaluatie dialoogsessies Stikstof

Uit de evaluatie van de dialoogsessies Stikstof blijkt dat de dialoog aan de verwachting van de deelnemers heeft voldaan. Het voortzetten van de brede stikstofdialoog wordt door de deelnemers als essentieel gezien. Daarmee worden de dialoogsessies Stikstof voortgezet. Het College heeft de stikstofdialogen gestart na het landbouwprotest op 11 oktober 2019 om alle relevante Friese partijen te betrekken bij het voorbereiden van beleid over de aanpak van het stikstofprobleem. Deze sessies vormen daarmee een belangrijk onderdeel van de Friese Aanpak op het stikstofdossier.

5. Overheden maken afspraken over verbetering kruising Marsum

De verbetering van het kruispunt N31-N383 bij Marsum raakt zowel provinciale wegen als rijksinfrastructuur. De afspraken die daarvoor nodig zijn tussen provincie en Rijkswaterstaat staan in een overeenkomst, waarvan de tekst vandaag is goedgekeurd door GS. De aanpak van het kruispunt, geraamd op 3,5 miljoen euro, bestaat uit de aanleg van een fietstunnel, een turborotonde en een extra bypass. Dit bevordert de veiligheid en een goede afwikkeling van het verkeer.

6. Subsidie voor Wadopera Peter Grimes

Wadopera Peter Grimes krijgt een garanstellingssubsidie van 100.000,- euro. Die garantstellingssubsidie is bestemd voor het geval dat de opera wordt doorgeschoven naar 2022. Stichting Nootstroom, organisator van de Wadopera, heeft er het volste vertrouwen in dat dit niet zal gebeuren en start daarom met de voorbereidingen en repetities. De Wadopera is een eenmalig evenement en kan daarom geen beroep doen op het Garantiefonds voor terugkerende festivals dat het ministerie opricht. Gemeente Noardeast Fryslân staat voor eenzelfde bedrag garant.