1. Vaststelling Natuurbeheerplan Fryslân 2024

Het college stelt na de afgelopen inzagetermijn het Natuurbeheerplan Fryslân 2024 met bijbehorende reactienota vast. Belanghebbenden hebben nog zes weken de tijd om in beroep te gaan. In het natuurbeheerplan staan het beleid, doelen en subsidiemogelijkheden voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer beschreven. Het plan is daarmee het uitvoeringskader voor de ‘Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2019’ (SrNL) en de ‘Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân’ (SKNL).

2. Zienswijze Hoogspanningsverbinding 380kV Vierverlaten - Ens

Het aantal tracévarianten dat het ministerie van EZK nu laat onderzoeken voor de 380kV hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens, is te beperkt. Dat schrijft de provincie in haar zienswijze op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Ook geeft de provincie aan dat ze de voorkeur heeft voor een ondergrondse verbinding en vraagt ze te onderzoeken hoe de nieuwe verbinding bij kan dragen aan de energietransitie in Fryslân.

3. Vaststelling Natura 2000-beheerplan Merengebied

Het college stelt na de afgelopen inzagetermijn het nieuwe Natura 2000-beheerplan voor het Friese Merengebied met bijbehorende reactienota vast. Belanghebbenden hebben nog zes weken de tijd om in beroep te gaan. Onder het Friese Merengebied vallen de Natura 2000-gebieden het Sneekermeergebied, Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving en de Witte en Zwarte Brekken. Het beheerplan verschilt op inhoud weinig met het vorige beheerplan voor het Friese Merengebied. Belangrijk blijft de inzet op de ontwikkeling van natte graslanden, moeras en watervegetaties zoals krabbenscheer.

4. Cofinanciering voor Waddenfondsproject Kaasmakerij ‘de Terschellinger’

Kaasmakerij ‘de Terschellinger’ krijgt €219.676,- van de provincie als cofinanciering op de Waddenfondsbijdrage die de kaasmakerij kreeg voor het verwerken van wei tot nieuwe streekproducten. De wei is een restproduct van de kaasproductie en werd tot nu toe afgevoerd. De Terschellinger wil nu een nieuwe installatie bouwen waarmee ze van de wei nieuwe producten kan maken, zoals Friese ricotta en lactose. Ook worden water en warmte teruggewonnen uit het proces.

5. Adviescommissie Dichter fan Fryslân

Sigrid Kingma, Ammerins Moss – de Boer en Céline Wierda vormen de adviescommissie voor de nieuwe Dichter fan Fryslân. Die wordt op 16 november a.s. benoemd voor de periode van 2023 – 2025. Kingma is nu Dichter fan Fryslân.

6. Subsidies                                                                                                               

  • Wageningen Universiteit ontvangt een incidentele subsidie van €100.000,- (voor vier jaar) voor het project ‘Wijs met wormen’.
  • Het Veenweide Innovatiecentrum in Zegveld ontvangt een incidentele subsidie van €25.000,- (voor een jaar) voor het project Veentuinderij 2023.