1. Provinciale financiën sober en doelmatig

De voorbereidingen voor de Begroting 2023 zijn gestart. Dit proces start met het vaststellen van de Kadernota 2023, waarin PS voorstellen wordt gedaan voor de vrij aanwendbare ruimte. Voor het eerst stevent de provincie af op een tekort op de structurele begroting. De afgelopen maanden is daarom een proces van Zero Based Budgetting gevolgd. In de notitie ZBB wordt een aantal voorstellen voorgelegd voor structurele heroverwegingen en het structureel gaan financieren van structurele taken die nu nog met tijdelijke middelen worden gefinancierd. Een structurele heroverweging is noodzakelijk voor een gezonde financiële huishouding, maar ook nodig om in de toekomst ruimte te creëren voor ontwikkelingen die op de provincie af zullen komen. De keuzes die GS en PS maken aan de hand van de notitie ZBB zijn van invloed op de strategische personeelsplanning. Namelijk voor wat betreft de omvang en gevraagde kwaliteiten van de organisatie. De 2 voorstellen zullen 29 juni in PS worden behandeld.

2. Gebiedsontwikkeling “de Mieden op zijn mooist” op naar uitvoering

Voor het gebied Achtkarspelen-Zuid wordt een nieuw model voor natuurontwikkeling uitgevoerd. Dit model gaat uit van twee gebieden. De kerngebieden zijn volledig gericht op natuurontwikkeling. In de overgangsgebieden zijn vormen van natuur inclusieve landbouw mogelijk. Deze gebieden worden door agrariërs beheerd.

3. Vier schendingen integriteit vastgesteld in 2022

Zes keer is vorig jaar een integriteitsmelding binnengekomen tegen een medewerker van de provincie Fryslân. Vier keer is vastgesteld dat er inderdaad sprake was een integriteitsschending. Een vijfde melding is nog in onderzoek, de zesde is in een voortraject opgelost. Achttien mensen hebben in 2021 intern contact opgenomen met een vertrouwenspersoon vanwege ongewenst gedrag.

4. Provincie kiest voor eigen busremise op Schiermonnikoog

Fryslân wil al jaren een eigen busremise op Schiermonnikoog. Nu de gemeente daarvoor een locatie beschikbaar stelt, aan de Knuppeldam, hapt de provincie toe. Het gaat om een investering van 1,8 miljoen. Tot en met volgend jaar huurt de provincie nog een stalling van Arriva.

5. Treinkorting voor scholieren Súdwest-Fryslân blijft nog twee jaar

Een korting voor scholieren in Súdwest-Fryslân die met de trein naar school in Sneek reizen, blijft nog twee jaar bestaan: 2022/2023 en 2023/2024. De regeling is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar die opstappen in Workum, Hindeloopen, Koudum/Molkwerum en Stavoren.